Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIĆ, Dragutin (Drago), građevinski inženjer (Zagreb, 29. X. 1929). U Zagrebu završio gimnaziju 1950, diplomirao 1956. na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta te 1980. doktorirao tezom Optimalni raspored materijala u savijenim čeličnim gredama na Građevinskom fakultetu. God. 1957. zaposlio se u beogradskoj »Mostogradnji« (gradilište u Zagrebu). Od 1958. do 1962. radi u zagrebačkomu Inženjerskom projektnom zavodu u grupi za mostove. God. 1962. prelazi na Građevinski fakultet u Zagrebu, gdje je asistent, od 1968. docent, od 1980. izvanredni profesor i od 1985. do umirovljenja 2000. redoviti profesor predmeta metalni mostovi na dodiplomskoj nastavi. Predavao je i na poslijediplomskoj nastavi u Zagrebu i Sarajevu. Kao gostujući nastavnik predavao na fakultetima u Splitu, Rijeci, Osijeku i Beogradu. Područje njegove nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti su ortotropne čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije čelik-beton, stabilnost čeličnih konstrukcija, teorija graničnih stanja čeličnih konstrukcija i aluminijske konstrukcije. Vrsni je poznavatelj rada složenih konstrukcija, djeluje i kao projektant, recenzent, savjetnik i sudski vještak. Suautor je standarda Spregnute građevinske konstrukcije (JUS U.Z1.010) i Proračun izbočavanja limova (JUS U.E7.121). Povremeno se aktivno uključivao u rad komisija Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Radove je priopćivao i objavljivao na stručnim i znanstvenim savjetovanjima i kongresima staleških udruga u tuzemstvu i inozemstvu (oko 70 radova tiskanih u prigodnim zbornicima), u časopisima Građevinar (1964, 1981–82, 1985, 1988–90, 1992–93, 1995–96, 1998), Dokumentacija za građevinarstvo i arhitekturu (Beograd 1966), Ceste i mostovi (1969, 1971, 1973, 1988), Naše građevinarstvo (1983). Član je Međunarodnoga društva za mostove i konstrukcije u Zürichu; 1985–93. bio je član savjetodavnog odbora za čelične mostove a od 1993. član stručnog i znanstvenog odbora za spregnute konstrukcije Europske udruge za čelične konstrukcije.

DJELA: Metalni mostovi. Zagreb 1988 (19982 suautor Z. Šavor).
 
LIT.: Prikaz doktorske disertacije. Sveučilišni vjesnik, 26(1980) 5, str. 462. — Z. Šavor: Prikaz kompleksne problematike. Građevinar, 41(1989) 2, str. 110. — Građevinski fakultet. Spomenica 1919–1994. Zagreb 1994, 68, 96, 103, 105, 122, 166. — Journal of Constructional Steel Research. Elsevier Science (Bristol), 46(1998) 37, str. 46–47.
 
Aleksandar Klemenčić (2002)