Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIĆ, Kerubin (Horvatich, Horvatič; Andrija, Cherubin), pedagog i pisac (Varaždin, 4.XI. 1826 — Karlovac, 18. III. 1872). Gimnaziju završio u Varaždinu 1843. U novicijat franjevačke Provincije sv. Križa primljen 1844, svečane zavjete položio 1847, a svećenik postao 1850. Filozofiju i teologiju studirao u filozofskome učilištu u Novome Mestu i Kostanjevici kraj Gorice. U karlovačkoj Maloj (nižoj) gimnaziji djeluje od 1852. najprije kao vjeroučitelj, zatim kao profesor grčkoga, latinskoga i hrvatskoga jezika; njezinim je ravnateljem, s prekidima, 1853–69. U Redu obnašao službu kapelana 1852–62. i 1865–68, župnika i gvardijana 1862–65. te definitora provincije 1868–71. Uz potporu biskupa J. Haulika oživljuje 1862. nastojanje biskupa A. Alagovića za pripajanjem hrvatskih samostana Hrvatsko-kranjske provincije sv. Križa Provinciji sv. Ladislava. U izvješću karlovačke gimnazije za 1855. objavio Kurzgefasste Geschichte des Karlstädter Gimnasiums, kojom se poslužio R. Lopašić pri pisanju Poviesti i mjestopisa grada i okolice Karlovca (1879). U raspravi Eigenthümlichkeiten des čakavischen Dialektes (Jahres-Bericht über das K. k. Unter-Gymnasium zu Karlstadt, 1859) na temelju Miklošičevih i Daničićevih spoznaja interpretira i uspoređuje sa staroslavenskim jezikom i hrvatskom novoštokavštinom fonološke i morfološke značajke čakavskoga narječja, posluživši se hrvatskom pravnopovijesnom (Vinodolski zakonik) i pjesničkom građom, koju je crpio iz Kukuljevićeva Arkiva za pověstnicu jugoslavensku. U raspravi Das Consulat in Rom prikazao ustroj vlasti u Rimu od Tarkvinijeva progonstva do Oktavijanove samovlade (Jahres-Bericht, 1856). Bio je član Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine i počasni građanin Karlovca.

LIT.: (Nekrolozi): Agramer Zeitung, 47(1872) 21. III, str. 2; Narodne novine, 38(1872) 22. III, str. 2; Wiener Zeitung, 170(1872) 24. III, str. 7; Zagrebački katolički list, 23(1872) 13, str. 101–102 (5–6). — Schematismus provinciae S. Crucis Croatiae-Carnioliae. Goritiae 1853, str. 20; 1872, str. 23, 27; 1873, str. 36. — F. Frank: Chronik des Gymnasiums. Vierter Jahres-Bericht über das k. k. Unter-Gymnasium zu Karlstadt für das Schuljahr 1858, str. 21. — Dragoljub (kalendar), 3(1865) str. LVII; 7(1869) str. 64; 8(1870) str. 67; 9(1871) str. 73; 10(1872) str. 78. — Program Kraljevskoga malog gimnazija u Karlovcu. Karlovac 1872, 21. — R. Strohal: Grad Karlovac opisan i orisan. Karlovac 1906, 106, 244–245 (pretisak 1992). — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 5. Zagreb 1910. — M. Sablić: Almanah grada Karlovca. Zagreb 1933, 37. — P. Cvekan: Franjevci u Karlovcu. Karlovac 1979, 85, 100. — F. E. Hoško: Kardinal Haulik i neuspjeli pokušaj otcjepljenja hrvatskih samostana od Hrvatsko-kranjske provincije sv. Križa. Croatica Christiana periodica, 3(1979) 3, str. 62–69. — E. Hoško, M. Mirković i V. Belaj: Franjevci Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda. Zagreb 1992. — Nekrologij Slovenske frančiškanske province sv. Križa. Ljubljana 1995.
 
Klara Pranjko (2002)