Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIĆ, Željko, pravnik (Sisak, 6. VIII. 1934). U Zagrebu završio gimnaziju 1952, diplomirao 1956. i 1977. doktorirao tezom Izbor vrste i mjere kazne u jugoslavenskom krivičnom pravu i sudskoj praksi na Pravnom fakultetu. God. 1955. polazio je Akademiju za međunarodno pravo u Hagu. Bio sudac i predsjednik Kotarskog suda u Delnicama 1957–63, direktor sektora u poduzeću za izvođenje građevinskih radova u Egiptu 1964–67, savjetnik i inspektor u Ministarstvu pravosuđa SRH 1967–78. te nastavnik kaznenog prava i kriminologije na pravnim fakultetima u Rijeci 1978–87. i u Zagrebu od 1987, gdje je od 1993. predstojnik katedre za kazneno pravo. Predavao je također na više fakulteta u inozemstvu, Međunarodnom institutu za kaznene znanosti u Siracusi te sudjelovao na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je član komisija za izradu kaznenog zakona (1975–77) i za reformu kaznenog zakonodavstva SRH. Bio je predsjednik povjerenstva Ministarstva pravosuđa RH za izradbu nacrta Kaznenog zakonika RH (1993–97) i za njegove promjene (1997–2000) te za izradbu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (1995–97) i Zakona o prijestupima i prekršajima (1997–2000). Područja su njegova znanstvenog rada kaznene znanosti i kriminologija: djelovanje sustava kaznenog pravosuđa u prevenciji kriminaliteta primjenom kazna i drugih sankcija, napose uvjetna osuda i primjena medicinskih (psihijatrijskih) tretmana delinkvenata te zaštita ljudskih prava osuđenih osoba. Znanstvene i stručne radove objavljivao je u zbornicima i časopisima Naša zakonitost (1963, 1972–74, 1977–79, 1981, 1983, 1985, 1987–91), Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo (Beograd 1978–79, 1982, 1986), Sudsko-medicinske i pravne aktualnosti (Zagreb 1978), Krivičnopravni i kriminološki aspekti nasilja (Zagreb 1979), Quaderni Istituto superiore internazionale di scienze criminali (Siracusa 1979), Prometna delinkvencija i društvena samozaštita (Zagreb 1981), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci (1981, 1984–85), Revue internationale de droit penal (Pau 1982, 1986), Odvjetnik (1986), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1987, 1989, 2001), Korčulanski statut (Zagreb 1988) i u izdanjima sirakuškoga Međunarodnog instituta za kaznenu znanost. Bio je predsjednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske (1985–88), član je Direktorija Međunarodne udruge za kazneno pravo (od 1992), predsjednik je Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, predstavnik RH i član Ureda Europskog odbora za probleme kriminala Vijeća Europe (CDPC), predstavnik RH i član Ureda Multidissciplinarne ekspertne skupine protiv korupcije Vijeća Europe (GMC), član Izvršnog odbora Međunarodnoga znanstvenog i stručnog savjetodavnog vijeća UN za prevenciju kriminala i kazneno pravosuđe (ISPAC).

 

DJELA: Izbor kazne u jugoslavenskom krivičnom pravu i sudskoj praksi. Zagreb 1980. — Elementarna kriminologija. Zagreb 1981, 19932. — Osnove kriminologije.Zagreb 1998. — Kazneno pravo. Opći dio (suautor P. Novoselec). Zagreb 1999, 20012. — Kazneno pravo. Posebni dio (suautor). Zagreb 1999. — Politika suzbijanja kriminaliteta (suautor L.Cvitanović). Zagreb 1999.
 
Redakcija (2002)