Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRUBAŠ, Karlo (Grubacs, Grubas; Carlo), slikar (Venecija, 1801 — ?, nakon 1871). Vjerojatno sin Ivana, pomorskog pisca i kartografa. Potpisivao se Grubacs pa se neopravdano mislilo da je mađarskog podrijetla. Studirao je slikarstvo od 1818. na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, gdje je živio i djelovao. Najviše je slikao vedute Venecije malog formata. Njegove slike u Museo civico u Bassanu del Grappa (Riva degli Schiavoni prema Giardinima, Riva degli Schiavoni prema sv. Marku, Canal Grande prema crkvi Salute, Zattere kod crkve Gesuati), u privatnom vlasništvu u Trevisu (Trg sv. Marka i Pogled s Piazzette sv. Marka) te 11 veduta Venecije iz galerije Antichità Caiati u Milanu (izložene 1999) otkrivaju ne samo Canalettov i Guardijev utjecaj već i jasne odlike klasicističkog slikarstva na tragu vedutizma (V. Chilone, I. Caffi). Vješta kompozicija, kristalno svjetlo i pomno birani motivi Grubaševih veduta bili su popularni u pripadnika građanskog sloja koji su u Veneciji pronalazili idealizirani prostor ispunjen povijesnim sjećanjima. Dvije venecijanske vedute nalaze se u Kestner-Museumu u Hannoveru, dvije vedute Atene i devet veduta Venecije u Grossherzoghausu u Oldenburgu, imaginarni pejzaž Oluja na moru i kopija Rubensove slike Krist na križu proboden kopljem u Museo civico u Bassanu del Grappa, a slika Ponte di Rialto u privatnom vlasništvu u Bergamu. Na venecijanskoj akademiji studirali su i Karlovi sinovi Ivan i Marko (rođ. 1851) te još dva Grubaša, Augustin (rođ. 1807) i Antun (rođ. 1815), sinovi Josipovi.

LIT.: G. M. Pilo: Pitture dell’Ottocento a Bassano »Da Canova a Milesi« (katalog izložbe). Bassano del Grappa 1961, 38–40. — A. Botrić: Hidrograf Peraštanin Anton ili Ivan Grubaš. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 14(1966) str. 93–102. K. Prijatelj: Bokeljske teme. U: Zbornik Svetozara Radojčića. Beograd 1969, 280–282. — Isti: Karlo Grubaš (Carlo Grubacs). Mletački vedutista bokeljskoga porijekla. Zbornik za likovne umetnosti (Novi Sad), 5(1969) str. 343–348. — L. Magagnat i B. Passamani: Il Museo civico di Bassano del Grappa. Dipinti dal XIV al XX secolo. Venezia 1978, 65. — G. Perocco: Carlo e Giovanni Grubacs a Venezia nell’Ottocento. Quaderni del Lombardo Veneto (Venezia), 1991, br. 33. — K. Prijatelj: Likovni barok u Boki Kotorskoj. Dubrovnik, 4(1993) 4, str. 233. — E. Hüttinger: Venezia come mito. U: Venezia da Stato a Mito (katalog izložbe). Venezia 1997. — Carlo e Giovanni Grubacs vedutisti veneziani del XIX secolo (katalog izložbe). Milano 1999. — R. Tomić: Našijenci na lagunama. Vijenac, 7(1999) 152/153, str. 42.
 
Kruno Prijatelj i Radoslav Tomić (2002)