Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JELIĆ, Mišo, pisac (Santovo, 17. XII. 1881 — Baja, 13. II. 1961). Završio gimnaziju u Somboru 1900, pravo diplomirao 1907. u Cluju. Od 1912. radio je kao odvjetnik u Baji. Nakon izbijanja I. svjetskog rata 1914. unovačen u austro-ugarsku vojsku, demobiliziran 1918. u činu satnika te se vratio odvjetništvu. Angažiran u kulturnom životu i očuvanju nacionalnoga identiteta Hrvata u Mađarskoj, sudjelovao je u utemeljenju Kršćanske čitaonice u Baji 1910, organizirao amaterske kazališne skupine i režirao njihove predstave (1910–36), a 1920-ih bio je potpredsjednik Bunjevačkoga i šokačkoga narodnoga odbora. Zbog političkih mu je razloga 1948. zabranjen odvjetnički rad te je osuđen na doživotni zatvor. Amnestiran je 1954. Pisao je na hrvatskom jeziku tematski raznovrsnu poeziju – ljubavnu, zavičajnu i domoljubnu liriku, balade i budnice – te pripovijesti pučke tematike. Neki od tih radova izišli su u kalendaru Danica ili kalendar za u Ugarskoj živeće Bunjevce, Šokce, Hrvate, Bošnjake, Race i Dalmatince (Budimpešta 1924–44) te u Bunjevačkim i šokačkim novinama (Budimpešta 1924). Njegova je djela skupio Ž. Mandić i objavio ih u nizu Hrvatski književnici u Mađarskoj (Budimpešta 2000).

LIT.: J. Rapcsányi: Magyar városok monografiája. Baja és Bács-Bodrog vármegye községei. Budapest 1934, 552. — M. Beljanski: Sombor i bunjevački nacionalni preporod (1870–1945). Sombor 1971, 27–28. — A. Sekulić: Bački Hrvati. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1991, br. 52. — J. Žužić (Dr. J. Ž.): Čovjek koga nije slobodno zaboraviti. Hrvatski glasnik (Budimpešta), 4(1994) 1, str. 4. — Ž. Mandić: Grijeh bi bilo zaboraviti ga. Hrvatski kalendar (Budimpešta), 5(1995) str. 120–129. — M. Mándics: A magyarországi bunyevác-horvátok története. Povijest bunjevačkih Hrvata u Mađarskoj. Kecskemét 1997, 66, 114. — S. Blažetin: Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas. Osijek 1998. — Ž. Mandić: Pristup dr. Miši Jeliću i njegovu stvaralaštvu (predgovor). U: Mišo Jelić, Sabrana djela. Budimpešta 2000, 5–31.
 
Ante Sekulić (2005)