Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVATIN, Kamilo, političar i publicist (Varaždin, 18. VII. 1896 – SSSR, 1938). Trgovačku školu polazio u Zagrebu. Zbog sudjelovanja u đačkom štrajku i u atentatu na komesara S. Cuvaja 1912. uhićen je i osuđen na dvije godine zatvora. Potom u Zagrebu završava školovanje i zapošljava se kao bankovni činovnik. U novoj jugoslavenskoj državi sudjeluje 1919. u štrajku bankovnih činovnika i u komunističkom pokretu od njegova početka. Do 1929. djelovao je, uz kraći prekid, u zemlji, a zatim do kraja života u emigraciji (Austrija, Čehoslovačka, SSSR). Bio je predavač na prvoj političkoj školi KPJ u Zagrebu 1919–20, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za Hrvatsku i Slavoniju, član CK KPJ i njegova Politbiroa te Predstavništva KPJ u Kominterni. God. 1920. izabran je zagrebačkim gradskim zastupnikom na listi KPJ, a 1927. na listi Republikanskog saveza radnika i seljaka, kao i zastupnikom Zagrebačke oblasne skupštine. Za frakcijskih borba u KPJ bio je jedan od vođa lijeve frakcije. Također je bio pokretač, suradnik i urednik glasila KPJ Novi svijet, Komunist, Borba i teorijskog časopisa Klasna borba. U Moskvi je 1934. predavač i upravitelj jugoslavenskog odjela na Komunističkom univerzitetu nacionalnih manjina Zapada. H. je od mladosti prijateljevao s M. Krležom i pripadao krugu koji je dijelio Krležine političke i umjetničke sklonosti. Nestao je u staljinskim čistkama, a Vojni kolegij Vrhovnog suda SSSR posmrtno ga je rehabilitirao 1963.

LIT.: V. Zaninović: Mlada Hrvatska uoči I. svjetskog rata. Historijski zbornik, 11–12(1958–59) str. 65–104. – M. Zovko: Kamilo Horvatin. Zagreb 1980. – I. Očak: Krleža – Partija (Miroslav Krleža u radničkom i komunističkom pokretu 1917–1941). Zagreb 1982.
 
Mladen Švab (2002)