Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

IVANIŠEVIĆ, Frano (Frane), publicist, etnograf i pučki prosvjetitelj (Jesenice kraj Splita, 1. I. 1863 — Jesenice, 4. VI. 1947). Klasičnu gimnaziju završio u Splitu 1883, bogosloviju u Zadru 1887, kada je zaređen za svećenika. Bio prefekt splitskoga sjemeništa 1887–89. i 1890–91, suplent realke u Splitu 1891–94, župnik u Vranjicu i Solinu 1895–97. te u rodnim Jesenicama 1899–1911; umirovljen 1912. God. 1907. na narodnjačkoj je listi bio izabran u bečko Carevinsko vijeće, a u Kraljevini Jugoslaviji 1933–39. bio je senator. U tadašnjim je južnohrvatskim prilikama izlaz tražio u obnovi i modernizaciji poljodjelstva, vinogradarstva i ribarstva, razvoju trgovine i turizma, izgradnji prometnica i elektrane, jačanju zadrugarstva, unutarnjoj kolonizaciji, zaustavljanju iseljivanja u prekooceanske zemlje te općenitom uzdizanju civilizacijske i kulturne razine društva. U Splitu je sudjelovao u pokretanju Pučkoga lista 1891 (prvi glavni urednik do 1894) i osnivanju društva za prosvjetu puka 1893, u Jesenicama je 1899. osnovao Seosku poljoprivrednu zadrugu i prvu Seosku blagajnu u Dalmaciji te pokrenuo osnivanje pučkih težačkih kreditnih štedionica i posudbenih zavoda po uzoru na Raiffeisenov sustav. Poslije se zauzeo za osnutak Ribarske zadruge (1920) i bio prvi predsjednik 1925–27. splitskoga Pučkoga sveučilišta. Svoja je gledišta promicao vlastitim djelima i suradnjom, uglavnom novinskom, u Narodnom listu (1898, 1903, 1905–06, 1910), Pučkom listu (1898), Katoličkom listu (1899–1900, 1902), Zadrugaru (1909), Obrtniku (1910), Jugoslavenskom Lloydu (1919, 1933–34), Našem moru (1920), Novom dobu (1921, 1925, 1927, 1933), Almanahu Jadranska straža (Beograd 1926), Jadranskoj pošti (1927), Pučkoj prosvjeti (1929), Jadranskom ribaru (1937) i dr. Bio je također poznat po zauzimanju za glagoljicu i staroslavenski jezik u katoličkom bogoslužju. Godinama je prikupljao građu o pučkim običajima, nošnji i tradicijskoj kulturi Poljica. Uz pomoć suradnika Joze i Pere Simunića, a na poticaj D. Boranića i Akademije, objelodanio je 1906. monografiju Poljica. Narodni život i običaji, za koju je B. Bogišić napisao da nitko do Ivaniševića nije »tako lijepo, opširno, bogato, podrobno opisao svoj rodni kraj«. U prikupljačkom je poslu posebnu pozornost posvećivao mjesnim govorima, slikovitosti i metaforičnosti pučkoga jezika.

DJELA: O težačkoj vjeresiji po Raiffeisenovu sustavu. Split 1898. — Seoske blagajne. Zadar 1898. — Poļica. Narodni život i običaji. Zagreb 1906, 1987 (pretisak i neobjavljena građa). — Statistika 1910. (Bilješke). Split (1911). — Mihovio Pavlinović. Split 1917. — Pučka škola u Jesenicama o 50. godišnjici (1867–1917). Split 1917. — Prava i dužnosti u novoj državi. Split 1920. — Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu. Split 1929. — Narodni preporod u Dalmaciji. Split u narodnoj borbi. Split 1932. — Gospodarski problemi na Jadranu. Split 1934. — Na pragu života. Upute mladomu svećeniku na selu. Split 1935. — Potpunija bibliografija u: N. Bašić-Kosić i A. Šunjić, Don Frano Ivanišević – prinos bibliografiji. Biobibliographica, 2003, 1, str. 117–139.
 
LIT.: (Prikazi knj. Poljica. Narodni život i običaji): D. Hirc, Prosvjeta, 14(1906) 13, str. 411–413. — S. Perišić, Prava Crvena Hrvatska, 2(1906) 69, str. 5. — M. Rešetar, Archiv für slavische Philologie (Berlin), 28(1906) 2/3, str. 430–431. — I. Ujević, Narodni list, 45(1906) 52, str. 1–2. — Don Frano Ivanišević. Pučki list, 17(1907) 7, str. 64. — Don F. Ivanišević i J. Kapić. Sloboda, 6(1910) br. 102. — Izstup don Frane Ivaniševića iz »hrvatske narodne stranke«. Hrvatsko pravo, 1910, 4460, str. 1. — O državnom redarstvu i o kampanji protiv zastupnika Ivaniševića. Ibid., 4507, str. 3. — Uredništvo: Galerija naših povjerenika. D. Fr. Ivanišević. Vjesnik književnoga društva sv. Jeronima, 2(1915) 3/4, str. 82–83. — (Prikazi knj. Mihovio Pavlinović): Luč, 12(1916–17) 1, Pr., str. 14; Hrvatski dnevnik, 12(1917) 111, str. 4. — A. S., Glasnik biskupija bosanske i sriemske, 45(1917) 12, str. 96. — L. Katić, Hrvatska straža, 15(1917) str. 427–429. — -r-, Hrvatska njiva, 1(1917) 17, str. 300–301. — S. Roca (Stj R.): Jedna prigodna knjiga. Pokret, 1(1917) 1, str. 4. — D. R. K.: Prigodom jedne šesdesetgodišnjice. Don Frane Ivanišević (1863–1923). Novo doba, 6(1923) 2, str. 2–3. — S. Roca (R.): Neumorni radnik na polju pučke prosvjete. Ibid., 269, str. 2–3. — E. Petrović: Jedan kulturni radnik. Uzgajatelj, 3(1925) 11/12, str. 421. — Zmaj 17: Kako don Frane Ivanišević »prosvjetljuje« narod. Hrvat, 8(1927) 12. VII, str. 3. — Zbor Jugoslovenske matice u Splitu. Slobodna tribuna, 8(1928) 790, str. 6. — S. Ilijić (Stj. I): »Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu«. Obzor, 70(1929) 309, str. 2–3. — J. Kraljić: Na polju prosvjete. Pučka prosvjeta, 10(1930) 1, str. 2–3. — (Prikazi knj. Narodni preporod u Dalmaciji): Jadranska pošta, 8(1932) 256, str. 6. — -b-, Zov sa Jadrana, 1(1932) 8, str. 5. — I. Rubić, Novo doba, 15(1932) 267, str. 4. — (Uz 70. obljetnicu života): Jugoslovenski Lloyd, 24(1932) 297, str. 4; Novo doba, 15(1932) 309, Pr., str. 1; Jadranska straža, 11(1933) 2, str. 69–70; Zadrugar, 23(1933) 3, str. 22. — J. Kraljić, Narodna zaštita, 16(1933) 1/2, str. 2–3. — V. Novak, Politika (Beograd), 30(1933) 8853, str. 4. — A. Cikojević: Ćirilica i latinica. Nova revija, 15(1936) 1, str. 71–74. — (Prikazi knj. Na pragu života): D. S., Narodne novine, 102(1936) 69, str. 3; Nova revija, 15(1936) 1, str. 87–88. — Lj. Garčina, Zov sa Jadrana, 5(1936) 3, str. 3–4. — M. D., Narodne novine, 102(1936) 88, str. 2–3. — Pravi narodni svećenik. Zlatni jubilej svećeničkog i nacionalnog rada senatora Don Frane Ivaniševića. Jugoslovenski Lloyd, 28(1936) 295, str. 1. — -f-: Glagolica – Strosmajer – Don Frane Ivanišević. Katolička riječ, 7(1941) 4, str. 2. — -f-: Glagoljica u svijetlu istine. Ibid., 5, Pr., str. 1–2. — R. Vidović: Splitski »Pučki list« i slika života štokavske i čakavske Dalmacije na njegovim stranicama. Čakavska rič, 5(1975) 1, str. 47–117. — D. Rihtman-Auguštin: Sociološka interpretacija Ivaniševićeve monografije o Poljicama. Poljički zbornik, 3(1978) str. 37–51. — V. Čulinović-Konstantinović: Don Frane Ivanišević. U: F. Ivanišević, Poljica. Narodni život i običaji. Split 1987, str. IX–XXIII. — Ista:Monografska proučavanja kulture dalmatinskog puka s početka 20. stoljeća. Ethnologica Dalmatica, 10(2001) str. 5–18.
 
Nataša Bašić (2005)