Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JUKIĆ, Ante, učitelj i publicist (Donja Tuzla, 21. II. 1873 — Mostar, 23. V. 1906). Započeo trgovačku školu u Tuzli, potom završio šest razreda Franjevačke klasične gimnazije u Gučoj Gori, a nakon godinu dana novicijata u Petrićevcu kraj Banje Luke pošao na filozofsko-teološki studij u Pečuh, ali ga je napustio u drugoj godini. Potom je kraće vrijeme proveo u Zagrebu polazeći privatnu gimnaziju, a 1891. upisao učiteljsku školu u Sarajevu i završio ju 1894. Kao pomoćni učitelj službovao u Trebinju 1894–96, zatim u Žepču 1896. te kao učitelj u Tasovčićima kraj Čapljine 1897–99, a otada u Mostaru. Na njegov je poticaj u jesen 1900. održan sastanak učitelja Mostara i okolice, a na poč. 1901. održana je osnivačka skupština prvoga učiteljskoga društva u BiH, Učiteljskoga udruženja narodnih osnovnih škola okružja mostarskoga, za koje je sastavio privremena pravila. Kada je Zemaljska vlada u Sarajevu odobrila djelovanje toga društva, J. je postao njegovim prvim predsjednikom. God. 1905. pokrenuo je list za učitelje Učiteljska zora, kojemu je bio urednik 1905–06, te Učiteljski vjesnik i kalendar Hrvoje 1902–04, nastavak kalendara Mladi Hercegovac. Jedan je od osnivača Hrvatskoga potpornoga društva za potrebe đaka srednjih škola iz BiH u Mostaru 1902, član Središnjega odbora HPD »Hrvoje« u Mostaru, a na skupštinama u Mostaru 1904. i Zagrebu 1905. biran za potpredsjednika Saveza hrvatskih pjevačkih društava. Bavio se također književnim radom, ali mu opus ni opsegom ni vrijednošću nije osobito velik. Uglavnom je pisao pjesme za mladež, a literarne sastavke objavljivao u časopisima i dnevnim listovima Osvit (1898–1904), Kršćanska obitelj (1900–03), Školski vjesnik (1900, 1904), Vienac (1900, 1902), Crvena Hrvatska (1901), Hrvatsko pravo (1901), Narodni list (1901), Obzor (1901), Franjevački glasnik (1902), Hrvat (1902), Hrvoje, kalendar (1902–04), Ljubljanski zvon (1902), Serafinski glasnik (1902), Prosvjeta (1903), Osvrt (1905), Hrvatsko kolo (1906), Učiteljska zora (1906), Iskra i Lovor te Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava (Zagreb 1900). Dvanaest njegovih pjesama objavio je J. Milaković u knjizi Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1888–1912 (Sarajevo 1912). Njegov igrokaz za djecu Ljubav i zloba (1901) prvi je put prikazan 1902. Lj. Dvorniković napisao je da je Jukićeva pojava u školskom životu BiH prva manifestacija probuđene samosvijesti tamošnjega narodnoga učiteljstva. Potpisivao se pseudonimom Veljko Obradov.

DJELA: Ljubav i zloba. Mostar 1901. — Mom sinu ili Iskrice srdca moga. Mostar 1902. — Nova godina među Hrvatima. Mostar 1905. — Učiteljev rad i njegova nagrada. Mostar 1905.
 
LIT.: V. Pogačnik: E pa bistrimo! Školski vjesnik, 7(1900) str. 925–928. — G. Pletikosić: U prilog bistrenju. Ibid., 8(1901) str. 317–322. — A. I. Sunarić: Moje srce. (Dru. J. Sunariću, A. Jukiću i M. Banoži). Pobratim, 12(1901–02) 3, str. 65. — (Osvrti na Ljubav i zloba): (Lj. Dvorniković), Školski vjesnik, 9(1902) str. 314–315. — XX., Srđ, 1(1902) 7, str. 309–310. — U. Talija (U. T.), List Dubrovačke biskupije, 2(1903) 4, str. 50–51. — G.: Književna preporuka. Hrvatska kruna, 11(1903) 58, str. 5. — (Nekrolozi): Dom i sviet, 19(1906) 11, str. 218; Hrvatska zastava, 3(1906) 22, str. 7; Hrvatski dnevnik, 1(1906) 118, str. 1; Kršćanska obitelj, 7(1906) 6, str. 81–82; Pjevački vjesnik, 2(1906) 6, str. 85. — Lj. Dlustuš (Lj. D.), Školski vjesnik, 13(1906) str. 397–407. — M. Z., Učiteljska zora, 2(1906) 6, str. 103–105. — I. Marunović, Pučki glas, 1(1906) 18, str. 1–2. — J. Milaković, Učiteljska zora, 2(1906) 6, str. 101. — S. Osojski, Hrvatski dnevnik, 1(1906) 127, str. 15. — N. Z. Bjelovučić (Zmaj Sutvitski): K tisućugodišnjici hrvatskog kraljevstva. Hrvatski zmaj, 1917, 4, str. 60–63. — J. D-ć: O bosanskim književnicima Jukićima. Obzor, 72(1931) 174, str. 2–3. — M. B.: Ante Jukić – Veljko Obradov. Narodna sloboda, 13(1931) 15, str. 3. — S. Ilijić: Ante Jukić (Veljko Obradov). Obzor, 72(1931) 101, str. 2–3. — I. A. Milićević: Ante Jukić – Veljko Obradov. Napredak (kalendar), 20(1931) str. 95–97. — Prenos kostiju don Frane Milićevića i drugova. Velika narodna svečanost u Mostaru. Obzor, 74(1933) 273, str. 5. — O. Sefić: Na uspomenu hrv. pjesnika. Jugoslavenski list, 16(1933) 291, str. 3. — M. Šulentić: Nacionalni i kulturni radnici staroga Mostara. Don Frano Milićević, Ivan Zovko i Ante Jukić. Obzor, 74(1933) 272, str. 2–3. — T. Zubac: Ko je bio Ante Jukić (Veljko Obradov). Hrvatsko pravo, 2(1943) 46, str. 4. — Isti: Šezdeset godina hrvatskog novinstva u Hercegovini. Ibid., 65, str. 4–5. — E. Peco: Iz istorije našeg školstva. Ante Jukić učitelj – istaknuti borac za učiteljska prava. Prosvjetni list, 15(1967) 300, str. 6–7. — M. Papić: Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878–1918). Sarajevo 1972. — E. Peco: Ante Jukić – učitelj i borac za učiteljska prava. Pedagogija (Beograd), 10(27) (1972) 1, str. 43–48. — I. Alilović: Tri zaboravljena imena iz kulturne prošlosti Hercegovine. Zagreb 1974, 87–118. — Isti: Hercegovci u hrvatskoj poeziji od najstarijih vremena do drugog svjetskog rata. Zagreb 1982, 57–64. — Isti: Hrvatski pripovjedači iz Hercegovine od devedesetih godina 19. stoljeća do drugog svjetskog rata. Zagreb 1983, 66–76. — Isti: Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 1918. Zagreb 1986. — A. Ravlić: 110. obljetnica od osnutka Hrvatskog pjevačkog društva u Mostaru. Hrvatski iseljenički zbornik, 1999, str. 170, 172.
 
Pejo Ćošković (2005)