Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JUKIĆ, Berislav, veterinar (Čapljina, 28. IX. 1941). U Zagrebu završio gimnaziju 1961. te na Veterinarskom fakultetu diplomirao 1967. i doktorirao 1978. tezom Istraživanje načina poboljšanja Cogginsove reakcije u dijagnostici infekciozne anemije kopitara. Od 1969. asistent u Ambulantnoj klinici Veterinarskoga fakulteta, od 1980. docent, od 1986. redoviti profesor. Od 1979. voditelj jednoga od osam europskih referalnih laboratorija za dijagnostiku infekciozne anemije kopitara, 1980–82. predstojnik Ambulantne klinike, te od 1995. predstojnik Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu. Kao stipendist Goetheova instituta, usavršivao se u Njemačkoj te u Veterinarskom institutu u Ljubljani. Glavna su područja njegova znanstvenoga i stručnoga rada zarazne bolesti domaćih životinja, posebice virusne, zatim zoonoze, epizootiologija te tropske zarazne bolesti životinja. Radove objavljuje u časopisima Veterinarski arhiv (1971–73, 1975, 1983–87, 1990, 1994, 1996, 2000), Praxis veterinaria (1972–76, 1980), Veterinarska stanica (1973–77, 1981, 1984), Research in Veterinary Science (Oxford 1975), Veterinarski glasnik (Beograd 1977), Lovačko-ribarski vjesnik (1979, 1987; Lovački vjesnik, 1995, 1999), Veterinarske novice (Ljubljana 1981), Poročila (Ljubljana 1982), Periodicum biologorum (1983, 1989, 1994, 1998), Hrvatski veterinarski vjesnik (1994, 1999), Veterinární medicína (Prag 2000), Zeitschrift für Jagdwissenschaft (Hamburg 2000, 2002), Journal of Veterinary Medicine (Berlin 2002). Napisao je skripta i udžbenik o tropskim zaraznim bolestima životinja te sa S. Cvetnićem i Ž. Župančićem snimio filmove o zaraznoj anemiji kopitara i svinjskoj kugi (Zagreb 1984. i 1986). Surađivao je u Veterinarskom priručniku (Zagreb 19965). Suosnivač 1992. i dopredsjednik obnovljenoga Hrvatskoga veterinarskoga društva.

DJELA: Priručnik za pratitelje životinja u prijevozu (suautor). Zagreb 2002. — Tropske zarazne bolesti životinja. Zagreb 2003.
 
LIT.: 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1969, 810. — Berislav Jukić. Sveučilišni vjesnik, 25(1979) 429/430, str. 31–32. — U. Bego: Bibliografija 1969–1979. 60 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1982, 160–162. — H. Gomerčić: Bibliography of Veterinarski arhiv 1–60 (1931–1990). Zagreb 1994. — Dr. Berislav Jukić. Most, 1994, posebni br., str. 18–19. — 100 godina društvenog udruživanja hrvatskih veterinara 1894.–1994. Zagreb 1994, 170–175. — 80 godina Veterinarskog fakulteta 1919.–1999. Zagreb 1999, 82.
 
Redakcija (2005)