Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JADREŠIĆ, Vlatko, ekonomist (Betina, 29. IV. 1939). Srednju ekonomsku školu završio u Zadru 1958, a na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu diplomirao 1968. i 1992. doktorirao tezom Prednosti selektivnih vrsta turizma – potreba i mogućnosti njihova razvoja na zadarsko-šibenskoj regiji. God. 1958–74. zaposlen u gospodarstvu, potom je do 1979. voditelj turističkoga studija pri zadarskoj Pedagoškoj akademiji. Od 1979. radi na Filozofskom fakultetu u Zadru, s prekidom 1985–86, kada je bio stručni suradnik u zagrebačkom Institutu za turizam. Isprva je predavač predmeta iz područja ekonomike i organizacije turizma, od 1994. docent na novoosnovanom studiju kultura i turizam, od 1998. izvanredni i od 2003. redoviti profesor. Bio gostujući profesor na riječkom Filozofskom i opatijskom Hotelijerskom fakultetu, a predaje na Visokoj školi za turizam u Šibeniku te na poslijediplomskom studiju opatijskoga Fakulteta za turistički i hotelski menadžment. God. 1980. boravio na šestomjesečnom usavršivanju u Londonu. Napisao je udžbenike Nautički turizam (Zadar 1978) i Turizam u interdisciplinarnoj teoriji i primjeni (Zagreb 2001) te priloge u priručniku Animacija u hotelijersko-turističkoj ponudi (Opatija 1999). U Studiji o razvoju Betine (Betina 1983) zauzimao se za oživljavanje tamošnjega brodogradilišta, jednoga od najstarijih u nas (iz 1740), i njegovo pretvaranje u nautičko i brodograđevno središte, a u knjizi Turizam zadarskoga kraja (1985), sa suautorom B. Jurićem razradio je osnove turističke teorije i politike. Baveći se posebice ekonomikom turizma, nautičkim turizmom te regionalnim i sociokulturološkim aspektima turizma i brodogradnjom, objavio stotinjak stručnih i znanstvenih radova u zbornicima te periodicima Brodogradnja (1970), Pomorstvo (1972), Privreda Dalmacije (1973, 1979, 1983), Turizam (1973, 1976–80, 1982, 1986–94, 1996–99; od 1996. član uredništva), Turizmologija (Beograd 1979, 1985), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru (1986–89, 1991–94, 1998–2002), Pašmanski zbornik (Zadar 1987), Hrvatski iseljenički zbornik (1993), Privatizacija (1995, 1997), Tržište (1995), Društvena istraživanja (1998), Tourism and Hospitality Management (2000), Socijalna ekologija (2001). Surađivao u Pomorskoj enciklopediji LZ.

DJELA: Turizam zadarskoga kraja (suautor B. Jurić). Zadar 1985. — Betinski vaterpolo 1953.–2003. Betina 2003.
 
LIT.: M. Šokota: Bibliografija radova nastavnika i suradnika Filozofskoga fakulteta u Zadru, 2. Zadar 1981, 75–76. — Četrdeset godina Filozofskoga fakulteta u Zadru 1956–1996. Zadar 1996, 38, 169, 180–181. — R. Štimac i E. Vladović-Relja: Bibliografija radova nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta u Zadru, 3. Zadar 1997, 109–111.
 
Šimun Jurišić (2005)