Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JADREŠIĆ VARGAS, Alfredo, liječnik i športaš (Iquique, 18. IX. 1925). Roditelji su mu se doselili 1914. iz Betine. Školovao se u Santiagu, gdje je 1950. diplomirao na Medicinskom fakultetu. Do 1954. asistent u Institutu za kemiju, fiziologiju i patologiju pri Universidad de Chile u Santiagu, 1951–58. profesor fiziologije u školi za medicinske sestre, šef endokrinološkoga laboratorija u bolnici »San Juan de Dios«, gdje je od 1958. voditelj odjela za nuklearnu medicinu. Od 1954. predaje endokrinologiju i na poslijediplomskom studiju. Kao stipendist British Councila i SZO usavršivao se 1952. i 1958. u Velikoj Britaniji, Francuskoj i skandinavskim zemljama. Kao stalni član sveučilišne atletske reprezentacije 1944–49, predstavljao je Čile na južnoameričkom prvenstvu u Rio de Janeiru 1947 (prvo mjesto u skoku uvis) i na Olimpijadi u Londonu 1948. Bio je predsjednik Čileansko-jugoslavenskoga društva u Santiagu (1958) i predstavnik predsjednika države u Ministarstvu zdravlja (1991). Član je Royal Society of Medicine u Londonu.

LIT.: Diccionario biografico de Chile. Santiago de Chile 1986. — V. Zlatar Montan: Raíces croatas en la región de Antofagasta. Antofagasta 1994, 99. — D. Mataić Pavičić: Hrvati u Čileu. Zagreb 1998, 81–82. — V. Zlatar Montan: Inmigración croata en Antofagasta. Antofagasta 2002, 58, 233.
 
Dane Mataić (2005)