Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JADRIJEVIĆ, Ante, teolog i povjesničar (Glavice kraj Sinja, 14. V. 1896 — Makarska, 13. II. 1974). Franjevačku klasičnu gimnaziju završio u Sinju 1913, filozofiju studirao u Zaostrogu 1914–16, teologiju u Makarskoj 1916–20, a za svećenika zaređen 1920. na Dobrom u Splitu. Profesor u sinjskoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji 1920–21. i na filozofskom učilištu u Zaostrogu 1921–23. Na Papinskom biblijskom institutu u Rimu studirao 1923–25. hebrejski, grčki i sirski i 1925. stekao bakalaureat (1934. licencijat iz Svetoga pisma), zatim nastavio studij na Franjevačkoj biblijskoj školi u Jeruzalemu 1925–27. i postignuo doktorat iz teologije. Potom bio profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju 1927–30. i 1932–35. i kateheta u Državnoj realnoj gimnaziji 1930–32. God. 1935–43. na Visokoj franjevačkoj bogosloviji u Makarskoj predaje biblijske predmete i starokršćansku arheologiju. Gvardijan je Gospina samostana u Sinju 1945–49, a definitor Provincije Presvetoga Otkupitelja 1946–49. Zatim bio profesor u Franjevačkoj srednjoj vjerskoj školi u Makarskoj do 1955. i u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu kada je u njem obnovljen rad makarske bogoslovne škole do 1966; usporedno je 1964–65. predavao hebrejski jezik u Centralnoj visokoj bogosloviji u Splitu. Među njegovim radovima posebnu znanstvenu vrijednost imaju oni o Bibliji, jer je postavio originalnu teoriju o tumačenju nekih dvojbenih mjesta. Objavio je nekoliko kraćih radova iz antičke i hrvatske arheologije te više priloga iz ranosrednjovjekovne hrvatske crkvene i narodne povijesti. Boravak u Svetoj zemlji i obilazak svetih mjesta opisao je u putopisnim bilješkama. Surađivao je u listovima i časopisima: Euharistijski glasnik (1927), Gospa Sinjska (1927–29, 1936, 1939), Nova revija (1927, 1936–38, 1940–41), Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (1930–34, 1958, 1961–62), Hrvatska straža (1936), Verbum Domini (Rim 1942), Vjesnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Dalmaciji (1957, 1965), Antonianum (Rim 1958), Marija (1963), Službeni vjesnik Biskupije splitske i makarske (1964), Služba Božja (1966), Crkva u svijetu (1967). Preveo je djelo L. M. Grigniona de Montforta Prava pobožnost prema Majci Božjoj (Zagreb 1944, 20002). Pripremio je molitvenik Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu (Đakovo 1959), a s K. Kržanićem objavio je manje djelo Fatimski jubilej. 50. godišnjica Gospinih ukazanja (Makarska 1967) te 1934. napisao himnu O Gospe Sinjska, Djevo sveta.

LIT.: (Nekrolozi): K. Jurišić, Glas Koncila, 13(1974) 7, str. 14; Marija, 12(1974) 4, str. 182–183. — Isti: Život i rad fra Ante Jadrijevića (1896.–1974.). Kačić, 6(1974) str. 189–226. — Isti: Jadrijević fra Ante. U: Franjo među Hrvatima (zbornik). Zagreb 1976, 233. — Ž. Rapanić: Doprinos franjevaca arheologiji u Hrvatskoj. Kačić, 17(1985) str. 411. — J. A. Soldo: Djelovanje franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja kroz 250 godina (1735.–1985.). Ibid., str. 305, 307, 328. — S. Čovo: Nova revija – vjeri i nauci. Ibid., 18(1986) str. 231, 233–234. — A. Mijatović: Franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja sakupljači i proučavatelji narodnoga blaga. Ibid., str. 117. — V. Glibotić: Marijanska periodika u Provinciji Presvetoga Otkupitelja. Ibid., 19–20(1987–88) str. 235. — H. G. Jurišić: Duhovni život franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja. Ibid., str. 29. — F. Laco: Franjevci pisci priručnika za pučku pobožnost. Ibid., str. 219–220. — S. Radić: Doprinos splitskih franjevaca homiletici. Ibid., str. 210. — Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj. Makarska 1989.
 
Joško Barić (2005)