Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JECIĆ, Stjepan, elektrotehnički inženjer (Vinkovci, 11. X. 1934). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1953, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu 1959. i doktorirao 1972. tezom Prilog separaciji glavnih naprezanja kod metode fotoelastične obloge na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (od 1967. Fakultet strojarstva i brodogradnje, FSB). Specijalizirao se 1964/65. na tehničkim sveučilištima u Münchenu i Braunschweigu. Radio u poduzeću »Instalacije« 1959–63, zatim je na FSB od 1963. asistent, od 1970. docent, od 1976. izvanredni i od 1982. redoviti profesor (predstojnik Zavoda za mehaniku 1989–92. i katedre za eksperimentalnu mehaniku 1994–2000). U dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi predavao je i uveo više predmeta te osnovao i organizirao laboratorij za eksperimentalnu mehaniku. Bio je gostujući nastavnik na Technische Universität u Münchenu (1971. i 1983) i u Centre international des sciences mécaniques u Udinama 1983. Bavi se istraživanjem u području primijenjene mehanike, osobito razvojem eksperimentalnih metoda. Predmet njegovih glavnih eksperimentalnih radova je primjena gama-zračenja u fotoelasticimetriji i analiza faktora intenzivnosti naprezanja s pomoću metode kaustike. Teorijski proučava linearizaciju koncentracija naprezanja i njihove fenomene. Sudjelovao je na više međunarodnih i domaćih skupova te surađivao u časopisima i zbornicima Strojarstvo (1967, 1970, 1973–74, 1979, 1992–93, 1995, 1998–99), Zbornik radova FSB (1970, 1977, 1980, 1985, 1988, 1990, 1992–93), Beiträge zur Spannungs- und Dehnungsanalyse (Berlin 1973), VDI Berichte (Düsseldorf 1976, 1979, 1983), Konstruktion (Heidelberg 1984), Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift (Beč 1987, 1989, 1991, 1994, 1996–97), Mašinstvo (Beograd 1990), International Journal of Fatigue (Guildford 1997), Experimental Mechanics (Westport 1999), Naše more (2001). Napisao je udžbenike Teorija elastičnosti (Zagreb 1977, 1981, 1990), Fotoelasticimetrija (Zagreb 1983, 1987, 1992; suautor I. Alfirević), Mehanika II (Zagreb 1989, 1995), Jednadžbe teorije elastičnosti (Zagreb 2001; suautor D. Semenski) i Kinematika krutih tijela (Zagreb 2002), skripta Some New Trends in Optical Methods of Experimental Stress Analysis (Udine 1983) te poglavlja o mehanici, kinematici, dinamici i fotoelasticimetriji u priručnicima Praktičar (Zagreb 1971) i Temelji inženjerskih znanja (Zagreb 1996). Surađivao je u Tehničkoj enciklopediji LZ. Bio je predsjednik Društva za mehaniku Socijalističke Republike Hrvatske 1984–88. Član je European Mechanics Society i od 2000. redoviti član HAZU. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« 1979.

LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 180. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb 1999, 138, 142, 146, 223.
 
Dragutin Taboršak (2005)