Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ, Emil, fizičar (Hvar, 15. V 1942). Gimnaziju je završio u Našicama 1961. Fiziku je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1966. te doktorirao 1974. disertacijom iz područja fizike kondenzirane materije (fizike metala). Od 1966. je asistent u Institutu za fiziku, a od 1972. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje god. 1974. postaje docent, a 1979. izvanredni profesor. God. 1966–1969. radio je na konstrukciji i izgradnji kriogenih laboratorija i na razvoju metoda i tehnika proizvodnje i mjerenja slitina dobivenih ultrabrzim kaljenjem. Od 1969. do 1976. bavio se istraživanjem lokaliziranih magnetskih momenata u metalnim slitinama tipa normalni-prelazni metal. Za taj rad dobio je (zajedno s B. Leontićem) Nagradu »Ruđer Bošković« (1974). Od 1976. bavi se istraživanjem transportnih pojava amorfnih metalnih slitina. — Sudjelovao je na oko 30 inozemnih i domaćih konferencija i kongresa s oko 70 referata, tri »pozvana predavanja« te na ljetnim školama fizike. Održao je desetak seminara na evropskim i jugoslavenskim institutima i sveučilištima. Šk. god. 1970/1971. radio je u Institutu za fiziku u Genovi, a 1974/1975. u Imperial College u Londonu. Sudjelovao je u organizaciji I međunarodne EPS konferencije o transportnim svojstvima normalnih metala i slitina ispod 0D, Cavtat 1977. Radove objavljuje u publikacijama: Fizika (1970, 1971, 1976, 1978), Journal of Physica E, (London 1970, 1971, 1973, 1974), Physica Status Solidi (Berlin 1970, 1973, 1977), Physical Review B (New York 1970), Physics Letters (Amsterdam 1970, 1977), Journal of Physics F, (London 1971, 1973, 1974, 1976), Physical Review Letters (New York 1971), Solid State Communications (New York 1972, 1973, 1976, 1978, 1979), Journal Low Temperature Physics (New York 1975), Materials science and engineering (Amsterdam 1976), Physica (Utrecht 1976, 1977), Elektrotehnika (1977, 1978), Journal de Physique (Pariz 1978), Matematičko-fizički list (1980).

DJELA: Zbirka riješenih zadataka iz fizike (suautori R. Krsnik i M. Očko). Zagreb 1978.
 
LIT.: Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974, 65.
 
Zdravko Faj (1983)