Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KADIĆ, Bahrija, političar (Gračanica kraj Doboja, 23. IX. 1878 — Tuzla, IX. 1944). Maturirao 1898. u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, gdje je 1903. diplomirao i 1912. doktorirao temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu. Bio je prislušnik pri Sudbenom stolu u Sarajevu te odvjetnički perovođa i kandidat u Brčkom i Derventi 1903–12. potom odvjetnik u Tuzli 1913–41. Suvlasnik je sarajevskoga glasila hrvatske nacionalističke omladine Hrvatska svijest. Simpatizirao ustaški pokret prije sloma Kraljevine Jugoslavije te je nakon uspostave NDH imenovan 1941. velikim županom Velike župe Plive i Rame, a 1942. Velike župe Usore i Soli. God. 1944. postao članom Državnoga vijeća NDH. Nakon ulaska partizana u Tuzlu, u rujnu 1944. zarobljen te – prema svjedočenju Nisima Albaharija – počinio samoubojstvo. Napisao brošuru Zakonitost je temelj svakom radu (Tuzla 1927).

LIT.: M. Peleš: Veliki strah. U: Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji, 2. Tuzla 1984. — N. Albahari: Formiranje Odsjeka zaštite naroda i borba sa snagama kontrarevolucije. Ibid., 3. Tuzla 1987. — M. Hadžijahić: Od tradicije do identiteta. Zagreb 19902, 205. — Š. Filandra: Bošnjačka politika u XX. vijeku. Sarajevo 2000.
 
Dino Mujadžević (2005)