Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAIĆ, Antun (Kajić), tiskar (Banja Luka, 6. V. 1822 — 16. VIII. 1861). U Zagrebu od 1844. učio tiskarski zanat u Gajevoj tiskari. Kada su bosanski franjevci 1850. i 1853. u sultana nastojali dobiti dopuštenje za osnutak tiskare, sudjelovao je u pripremama. U povoljnijim prilikama nakon rusko-turskoga rata 1853–56, kao iskusan tiskar i sa stečenim kapitalom, bio je pripravan osnovati tiskaru, pa je 1857. u Sarajevu sudjelovao u ponovnom podnošenju molbe. Kako je i taj pokušaj propao (tiskara je osnovana 1866), vratio se u Zagreb, gdje je radio još 1860.

LIT.: J. Jelenić: Kultura i bosanski franjevci, 2. Sarajevo 1915, 587–590. — H. Kreševljaković: Štamparije u Bosni za turskog vremena 1529.–1878. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1920, 9, str. 8–12. — Spomen knjiga o djelovanju tipografske odnosno grafičke organizacije u Zagrebu 1870–1940. Zagreb 1940, 21–22.
 
Tatjana Ribkin-Puškadija (2005)