Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ, Jelena, keramičarka (Petrinja, 5. II 1883 — SAD, ?). Učiteljsku školu završila je u Zagrebu. Službovala je u Petrinji (1901–1904), Virovitici (1904–1911) i Zagrebu na Zemaljskoj višoj djevojačkoj školi, prve godine u školi kućanskog smjera, a od 1912. u školi trgovačko-industrijskog smjera. Prema arhivskim dokumentima, radila je na toj školi još 1926 (1924. škola mijenja ime u Ženska građanska škola). Za službovanja u Virovitici završila je u Zagrebu jednogodišnji tečaj za Više pučke škole i usavršavala risanje i slikanje u Münchenu (1908–1910), slušajući istodobno predavanja iz kemije. Uz rad na Višoj djevojačkoj školi polazi privatnu školu prof. T. Krizmana. Maturirala je 1918. na I realnoj gimnaziji i studirala na Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt (1918–1920). Bila je član »Djela«, društva za promicanje umjetničkoga obrta. Između dva rata odlazi u SAD. — Bavila se proučavanjem narodnih motiva i njihovom primjenom u školskomu ručnom radu. Kao članica petrinjske Udruge za promicanje ženskog rada proširila je svoju djelatnost; po njezinim nacrtima izrađivale su seljanke različne ručne radove. Ti su radovi – izloženi 1910. na božićnoj izložbi u Vereinigte Werkstätte für Kunstgewerbe u Münchenu, a 1911. u Virovitici – pobudili pažnju i dobili priznanje. U Višoj djevojačkoj školi uvela je crtanje po uzorima narodnih ornamenata spojeno s obukom ručnoga rada. Nakon Krizmanove škole i Umjetničke akademije počela je raditi različite predmete umjetničkoga obrta s narodnim motivima. Uvela je lončarstvo kao novu granu umjetničkoga obrta u Hrvatskoj. U muzejima je proučila forme lončarske izrade. Po njezinim su nacrtima, a domaćom lončarskom tehnikom, lončari u Petrinji i Križevcima izrađivali robu. Svoju je keramiku neko vrijeme oblikovala u tvornici »Schütz« u Petrovču kraj Celja. U drvu je izrađivala doze, kazete i predmete u obliku tikvica ukrašene narodnim motivima, a slikala je i na porculanu: vazama, dozama, šalicama i dr. S kiparicom Milom Vod radila je umjetničke figure u narodnim nošnjama iz svih naših krajeva. Svoje je radove izlagala na IV jugoslovenskoj umetničkoj izložbi u Beogradu 1912, na Izložbi Krizmanove škole u Zagrebu 1912/1913, samostalno na Zagrebačkom zboru 1922, 1923, na Exposition internationale des Arts décoratifs u Parizu 1925. i na Izložbi »Djela« u Zagrebu 1927.

LIT.: Andrija Milčinović: Izložba umjetničkoga obrta. Prikaz izložbe Krizmanove škole u Salonu Ulrich. Narodne novine, 78(1912) br. 299. — Kosta Strajnić: Izložba našega umjetnoga obrta. Hrvatski pokret, 8(9!), 1912, 294, str. 3. — Zofka Kveder: Krizmanova izložba. Savremenik, 8(1913) 2, 106–109. — Zagrebački profesor Jelena Babić o umetnom obrtu. Reč i slika, 1926, 1. III, str. 20–24. — Josip Draganić: Izložba »Djela«. Riječ, 23(1927) 118, str. 3–4. — Antun Jiroušek: Izložba »Djela«, društva za promicanje umjetničkoga obrta. Obzor, 68(1927) 133, str. 2–3. — Mirko Kus Nikolajev: Izložba »Djela«. Vijenac, 5(1927) VII/10–11, str. 278–279. — Andrija Milčinović (And. M.): Izložba »Djela«. Slobodna tribina, 7(1927) 715, str. 4–5.
 
Božena Šurina (1983)