Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAMENAROVIĆ, Pavo (Pavao Božov), kulturni djelatnik i pjesnik (Dobrota, 31. XII. 1821 — Dobrota, 1. VII. 1908). Školovao se u Trstu i Livornu, a prije polaganja kapetanskoga ispita 1843. plovio na vlastitom brodu »Ljubezni« prema Trstu, Alžiru i Carigradu. U Dobroti radio kao tajnik pomorskih osiguravajućih društava Družba bratinska pomorske sigurnosti 1849–58. i Nazionale assicurazione (Narodno osiguranje) 1858–74, a 1865–99. i u područnom uredu za Boku kotorsku klasifikacijskoga zavoda Veritas Austriaco (od 1867. Veritas Austro-Ungarico). Jedna je od središnjih osoba kulturnoga i društvenoga života Boke kotorske u drugoj pol. XIX. st. Zaslužan za obnovu Bokeljske mornarice 1859, u kojoj je dobio čin majora, a spjevao je i pjesmu uz melodiju kola sv. Tripuna. Sudjelovao je u radu Slavjanske čitaonice od 1862. te više puta obavljao dužnost dobrotskoga općinskoga načelnika. Kao član Srpske narodne stranke 1895–1901. bio zastupnik izbornoga kotara Kotor—Perast—Herceg-Novi u Dalmatinskom saboru. Pjesme na hrvatskom jeziku, dijelom i na talijanskome – često prigodne, domoljubne, pomorske i nabožne te uglavnom soneti – objavljivane su mu u periodicima Narodni list (1862, 1864, 1867, 1869, 1875, 1879–81, 1883, 1887, 1890), Crnogorka (Cetinje 1871), Zemljak (1875), Slovinac (1879), Katolička Dalmacija (1882), Dubrovnik (1895), Glas Boke (1934); uvršten u izbor Nemirni zaliv (Gornji Milanovac 1991).

LIT.: (Nekrolog). Narodni list, 47(1908) 54, str. 1–2. — M. Milošević: Pavo B. Kamenarović. Pomorac i pjesnik. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 2(1953) str. 99–106. — M. Milošević: Narodno osiguranje u Dobroti 1858–1874. Ibid., 4(1955) str. 152–154. — Isti: Družba bratinska pomorske sigurnosti. Ibid., 6(1957) str. 138–139. — A. Tomić: Dobrotski kapetani duge plovidbe 1814.–1910. Ibid., 9(1960) str. 273. — M. Milošević: Pomorsko osiguranje u Boki. Pomorski zbornik, 2. Zagreb 1962, 1836, 1839, 1842–1843. — M. Milošević: »Slavjanska čitaonica« u Dobroti i preporodna kulturno-politička strujanja. Zadarska revija, 12(1963) 1, str. 2, 8–9, 11–19; 2, str. 151–165. — I. Perić: Dalmatinski sabor. Zadar 1978, 58, 222, 228. — M. Butorac: Bokeljska pomorska obitelj Kamenarović. Lucius, 3(2004) 4/5, str. 166–168.
 
Dino Mujadžević i Marina Butorac (2009)