Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GNIRS, Antun (Anton), arheolog, konzervator i povjesničar umjetnosti (Žatec, 18. I. 1879 – Loket, 10. XII. 1933). Po završetku studija na Sveučilištu u Pragu 1899. postaje profesorom austrijske Ratne mornarice u pomorskoj školi u Puli (Marine-Unterrealschule), a 1901, zauzimanjem O. Benndorfa, zastupnik Austrijskoga arheološkog instituta za južnu Istru i kustos antičke zbirke u Puli. Bio je konzervator Središnje komisije za istraživanje i očuvanje građevnih spomenika od 1902, najprije za Pulu, Pazin i Rovinj, od 1912. za Istru i Slovensko primorje sa sjedištem u Puli, a 1915–18. i za Kranjsku (zamjenjivao F. Stelèa) sa sjedištem u Ljubljani. God. 1919. vratio se u domovinu i od 1925. radio u Arheološkom institutu u Pragu. Istraživao prapovijesne, antičke i srednjovjekovne spomenike u Istri na metodološkim zasadama austrijske konzervatorske službe. Najviše se bavio rimskim spomenicima, poglavito pulskim, te rimskom ruralnom arhitekturom. U Puli je otkrio ostatke građevnih objekata i stube na forumu te manje kazalište, istodobno obavljajući topografsku, arheološku i arhitektonsku analizu već poznatih spomenika (veće antičko kazalište). Vodio je arheološka iskapanja rimskih gospodarskih vila na otoku Veli Brijun. Istraživao je starokršćanske građevne spomenike (trobrodna bazilika u Balama) i druge umjetničke spomenike do XVI. st. te crkvena zvona i rimske vodovode (Beispiele der antiken Wasserversorgungsanlage aus dem istrischen Karstlande. Bulićev zbornik, 1924). Rezultate svojih istraživanja u Istri objelodanio je u časopisima Jahresbericht der k. u. k. Marine-Unterrealschule in Pola (1901–02), Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale (Beč 1901–06, 1910, 1914–18), Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes (Beč 1902–04, 1906–08, 1910–15, 1919, 1930), Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale (Beč 1903–06), Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria (1905, 1908), Österreichische Rundschau (Beč 1907), Temporary Bristol Illustrated (Beč 1907–08), Jahrbuch für Altertumskunde (Beč 1908, 1910–11, 1913), Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule in Pola (1908–10), Mitteilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft (Beč 1908–09), Brioni-Insel-Zeitung (1910–13), Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes der k. k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege (Beč 1911–12, 1914). Ističu se rasprave Istrische Beispiele für die Formen der antikrömischen Villa rustica (Jahrbuch für Altertumskunde, 1908), Zur Frage der christlichen Kultanlagen aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts in österreichischen Küstenlande (Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, 1919) i prikaz Die kulturhistorische Entwicklung Brionis (Führer durch Brioni. Beč s. a.). God. 1913. napisao je umjetničku topografiju istarskih spomenika (Topographische Beschreibung der Denkmale Istriens, rkp. nestao 1945). – Svojim otkrićima i evidentiranjem spomenika G. je stvorio podlogu za kasniju istraživačku i konzervatorsku djelatnost u Istri.

DJELA: Val Bandon-Florianum bei Pola. Eine historisch-geographische Skizze. Trieste 1912. – Pola, ein Führer durch die antiken Baudenkmäler und Sammlungen. Wien 1915. – Alte und neue Kirchenglocken. Katalog der Kirchenglocken im österreichischen Küstenland und in angrenzenden Gebieten mit Beiträgen zur Geschichte der Gußmeister. Wien 1917. – Alte und neue Kirchenglocken. Mit Beiträgen zur Geschichte des Glockengusses und seiner Meister in den Gebieten nördlich wie südlich des Ostalpenlands und an der Adria. Karlsbad 1924. – Istria praeromana. Beiträge zur Geschichte der frühesten und vorrömischen Kulturen an den Küsten der nördlichen Adria. Karlsbad 1925. – Potpuni popis radova vidi u: Bibliographie der wissenschaftlichen Arbeiten von Anton Gnirs. Brünn 1931. – Beiträge zur Geschichte und Geographie Böhmens und Mährens in der Zeit des Imperium Romanum (s bibliografijom 1889–1931). Bonn 1976.
 
LIT.: A. Puschi: Gnirs Anton. Römische Wasserversorgungsanlage im südlichen Istrien. Nella cronaca della scuola reale inferiore dell’i. e r. Marina in Pola 1901. Archeografo triestino, NS 28(1902) 24, str. 193–195. – B. Tamaro: Istria praeromana. Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, 43(1926) XXXVIII/1, str. 161–168. – F. R.: Anton Gnirs. U: Bibliographie der wissenschaftlichen Arbeiten von Anton Gnirs. Brünn 1931, str. 5–12. – F. Stelè: Dr. Anton Gnirs. Zbornik za umetnostno zgodovino (Ljubljana), 12(1932–33) 1/4, str. 98–99. – H. von Petrikovits: Geleitwort. U: Beiträge zur Geschichte und Geographie Böhmens und Mährens in der Zeit des Imperium Romanum. Bonn 1976. – Š. Mlakar: Antička Pula. Pula 1978, 6, 8, 22, 23, 37. – Isti: Iz inventara svjedočanstva o kazališnom životu u antičkoj Puli. U: Antički teatar na tlu Jugoslavije, zbornik. Novi Sad 1981, 96, 97, 98. – V. Jurkić: Građevinski kontinuitet rimskih gospodarskih vila u zapadnoj Istri od antike do bizantskog doba. Histria historica, 4(1981) 2, str. 93, 97, 103. – R. Matijašić: Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium. Zagreb 1988, 8, 24, 25. 
 
Višnja Flego (2002)