Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KORUNIĆ, Petar, povjesničar (Smokvica na Korčuli, 6. VII. 1939). U Zagrebu završio gimnaziju 1962, na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest i filozofiju 1969. te doktorirao 1982. tezom Hrvatsko-slovenski politički odnosi 1848–1874 (jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici). Profesor u gimnazijama u Zagrebu, Drnišu i Hvaru 1969–71, od 1972. asistent na Odsjeku za povijest zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta, od 1983. docent, od 1989. izvanredni i od 1995. redoviti profesor povijesti srednje i jugoistočne Europe 1790–1918. Istražuje hrvatsko-slovenske, hrvatsko-srpske i hrvatsko-mađarske odnose, doba revolucije 1848–49, fenomene ideja i ideologija, nacionalnih preporoda i pokreta, hrvatski politički program i izgradnju moderne hrvatske nacije (Historijski zbornik, 1974–75, 1978–79, 1984–85, 1987, 1998, 2000, 2002, 2005; Časopis za suvremenu povijest, ČSP, 1980, 1993, 1995; Zgodovinski časopis, Ljubljana 1980, 1983, 1987, 2003; Radovi Instituta za hrvatsku povijest, RIHP, 1981, 1997–98, 2001; Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, 1982, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 2000; Etnološka tribina, 1984; Gordogan, 1988; Naše teme, 1989; Povijesni prilozi, 1991–93; Spomenica Ljube Bobana. Zagreb 1996; Zbornik radova Znanstvenog skupa Fra Grgo Martić i njegovo doba. Zagreb 1996; Hrvati u Sloveniji. Zagreb 1997; Migracijske teme, 1997; Etničnost i povijest. Zagreb 1999; Zbornik Mirjane Gross. Zagreb 1999; Dijalog povjesničara – istoričara. Zagreb 2002–2003; Hrvati i Poljaci. Zagreb 2003; Zbornik Janka Pleterskega. Ljubljana 2003; Spomenica Filipa Potrebice. Zagreb 2004; Status, 2004; Revija za sociologiju, 2005). Polazeći sa stajališta da se podrijetlo i razvoj modernih nacija može razumjeti i interpretirati samo istraživanjem »integracijskih osnovica« na svim društvenim područjima, u svojim glavnim djelima (1986, 1989, 2006) analizira hrvatske političke programe. Pritom dugoročne građanske projekte u XIX. st. drži bitnima u svestranoj nacionalnoj, političkoj, društvenoj, gospodarskoj i kulturnoj transformaciji hrvatskoga naroda u modernu naciju i društvo, a uočava i povezanost hrvatskoga nacionalnoga programa sa zamisli konfederalizacije Habsburške Monarhije te zagovaranje – uz izgradnju hrvatske nacije i države – udruživanja u austrijsku federaciju ili, u slučaju neuspjeha, u južnoslavensku. Držeći pak da jugoslavenska ideologija u Hrvata nije u zamisli i programu predviđala nacionalni i državni unitarizam, zaključuje da državna tvorevina nastala 1918. ujedinjenjem sa Srbijom i Crnom Gorom nije bila plod hrvatskih programatskih polazišta i koncepcija. Kritički je pisao o knjigama V. Krestića (ČSP, 1984) i M. Brandta (RIHP, 1996), polemizirao o metodi povijesnih istraživanja, objektivnosti i profesionalnosti (ČSP, 1994), kritizirao prijedlog ustroja povijesnih institucija te ocjene o razvoju hrvatske historiografije u drugoj pol. XX. st. (RIHP, 1998), a različitim prilozima surađivao je i u Dometima (1977), ČSP (1992), HBL (1993) i Zborniku Mire Kolar-Dimitrijević (Zagreb 2003).

DJELA: Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici. Hrvatsko-slovenski politički odnosi 1848–1870. Zagreb 1986. — Jugoslavizam i federalizam u hrvatskom nacionalnom preporodu 1835–1875. Studija o političkoj teoriji i ideologiji. Zagreb 1989. — Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije. Nacija i nacionalni identitet. Slavonski Brod 2006.
 
LIT.: P. Potočnik: Nove raziskave o pojavih in razvoju nacionalnih preporodov. Delo (Ljubljana), 32(1990) 4. I, str. 15. — N. Stančić: Što su sve povjesničari izmislili. U povodu najnovijih radova dr. Petra Korunića. Časopis za suvremenu povijest, 25(1993) 2/3, str. 247–260. — Isti: Odgovornost, profesionalnost i etičnost u hrvatskoj historiografiji – u povodu odgovora dr. Petra Korunića. Ibid., 26(1994) 3, str. 503–515. — Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1998, 87, 90. — Ž. Krušelj: Dr. Korunić je »zaboravio« komunističku represiju, čije su žrtve bili i njegovi kolege (intervju s M. Valentićem). Večernji list, 43(1999) 29. VIII, str. 15. — D. Romac: Pet desetljeća hrvatske historiografije ponovo guta mrak? Novi list, 53(1999) 5. IX, str. 8. — Ključna izgradnja modernog građanskog i industrijskog društva. Glas Istre, 63(2006) 4. IV, str. 18.
 
Mario Stipančević (2009)