Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOVAČEVIĆ, Vojislav, psiholog i defektolog (Stari Grad, 18. I. 1924 — Donja Stubica, 3. VIII. 1987). U Zagrebu završio gimnaziju 1945, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu diplomirao psihološku skupinu predmeta 1949. te doktorirao 1976. na Fakultetu za defektologiju tezom Efikasnost resocijalizacije maloljetnih delinkvenata koji pripadaju različitim taksonomskim skupinama određena na temelju njihovih psiholoških i socioloških karakteristika. Usavršivao se 1959–60. na University of London. U Zagrebu 1951–65. radio u osnovnoj školi, kao klinički psiholog u ustanovama socijalne i odgojne skrbi te kao viši stručni suradnik u Institutu za proučavanje razvojnih problema djece i omladine. Od 1965. viši je predavač na Visokoj defektološkoj školi u Zagrebu (od 1973. Fakultet za defektologiju), od 1971. izvanredni, od 1977. redoviti profesor. Predavao i na poslijediplomskom studiju zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta od 1980. Bavio se osobama s teškoćama u socijalnoj interakciji, rehabilitacijom mentalno retardiranih, kliničkom dijagnostikom te maloljetničkom delinkvencijom. Radove je objavljivao u periodicima Neuropsihijatrija (1953, 1968), Defektologija (1966–67, 1969–72, 1974, 1976–85, 1987), Osvrti (Beograd 1970), Kineziologija (1972), Specijalna škola (Beograd 1975), Defektološka teorija i praksa (Beograd 1980) te u publikacijama savjetovanja defektologa Jugoslavije (Beograd 1962, 1971; Zagreb 1977), kongresa psihologa Jugoslavije (Zagreb 1964), Društva za naučni studij mentalne retardacije (Montpellier 1967; Varšava 1970) i Saveza društava defektologa Jugoslavije (Skoplje 1975). Autor je studije Problemi resocijalizacije maloljetnika s delinkventnim ponašanjem (Zagreb—Rijeka 1981), suautor u knjizi Evaluacija dijagnostičkih metoda (Zagreb 1970) i udžbeniku Osnove teorije defektologije (Zagreb 1988, 19982), pisac poglavlja u zagrebačkim izdanjima Istraživanja na području defektologije (1978) i Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (1984) te suradnik u publikaciji Zdravlje i zdravstvena zaštita (Zagreb 1981).

LIT.: Vojislav Kovačević. Sveučilišni vjesnik, 23(1977) 410, str. 110–114. — (Nekrolog). Vjesnik, 47(1987) 6. VIII, str. 3. — Fakultet za defektologiju 1962.–1997. Zagreb 1997, 17. — Opširnija bibliografija do 1978. u: Petnaest godina rada Visoke defektološke škole, kasnije Fakulteta za defektologiju i 30. godišnjica visokoškolskog obrazovanja defektologa u SR Hrvatskoj. Zagreb 1978, 77–79.
 
Lada Šojat (2009)