Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRALIK, Gordana, agronomka (Kneževo, 21. VIII. 1943). U Osijeku završila gimnaziju 1961. i diplomirala 1965. na stočarskom smjeru Visoke poljoprivredne škole (poslije Poljoprivredni fakultet). Doktorirala 1976. iz kemije i analitike živežnih namirnica na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu tezom Istraživanje promjena nekih sastojaka jaja Nick-Chick kokoši tokom čuvanja jaja pod različitim uvjetima te 1985. iz agronomije na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku tezom Probavljivost i biološka vrijednost proteina boba u hranidbi svinja. God. 1966–68. radila u Peradarstvu PIK Belje u Dardi. Od 1968. u Osijeku asistentica na Visokoj poljoprivrednoj školi, od 1977. docentica, od 1980. izvanredna i od 1987. redovita profesorica na Poljoprivrednom fakultetu. Voditeljica je poslijediplomskoga doktorskoga studija stočarstva. Usavršivala se u Europi i Australiji. Glavna su područja njezina rada peradarska i svinjogojska proizvodnja, posebno poticanje rasta peradi i svinja te poboljšanje nutritivne kakvoće animalnih proizvoda (mesa i jaja). Za inovaciju Omega-3 konzumnih jaja dobila je 2007. priznanje Zlatna arca. Objavila je više od 300 radova u časopisima Agronomski glasnik (1973, 1989), Peradarstvo (1973–74, 1982–83, 1985, 1990), Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (1976–79; Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 1983, 1985–86, 1990–94; Poljoprivreda, 1995–97, 2000–01, 2004–09; glavna urednica 1985–87. i 1994), Tehnologija mesa (Beograd 1978–79, 1983–84, 1986, 1988, 1990), Stočarstvo (1980, 1988–98, 2000, 2004), Krmiva (1981–82, 1993–99, 2001–09), Nauka u proizvodnji (1986, 1988–89), Poljoprivredne aktualnosti (1991, 1994), Periodicum biologorum (1993), Szaktanácsok (Kaposvár 1993), Zbornik Biotehniške fakultete (Ljubljana 1995, 1998, 2001; Acta agriculturae Slovenica, 2004, 2008), Veterinarska stanica (1996), Živočišná výroba (Prag 1996–97; Czech Journal of Animal Science, 1998–99, 2003), Poljoprivredna znanstvena smotra (1997, 2003), Acta agraria Kaposváriensis (1999, 2002, 2006, 2008), Acta alimentaria (Budimpešta 2004), Znanstveni glasnik (2004), Acta veterinaria (Brno 2008–09), Italian Journal of Animal Science (Bologna 2008–09), Meso (2008–09). Autorica je i suautorica poglavlja u knjigama Slavonski poljoprivredni priručnik (Osijek 1974), Gospodarstvo Osijeka 1196–1996 (Osijek 1998) i Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane – krme (Zagreb 2004), autorica poglavlja u udžbeniku Stočarstvo (Zagreb 1991) te suautorica udžbenika Svinjogojstvo – biološki i zootehnički principi (Osijek 2007) i Peradarstvo – biološki i zootehnički principi (Osijek 2009). Bila je glavna urednica Glasnika Osječkog sveučilišta 1998–2002. i Sveučilišnoga godišnjaka 1998–2004. Od 1997. rektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2000/01. predsjednica Rektorskoga zbora visokih učilišta i 2004/05. predsjednica Rektorskoga zbora sveučilišta RH. Dobitnica je Državne nagrade za znanost 2010.

LIT.: Biografija. Nauka u proizvodnji, 14(1986) 3/4, str. 27. — Prof. dr. sc. Gordana Kralik. Glasnik Osječkog sveučilišta, 4(1998) 9/10, str. 22–23. — 40. obljetnica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 1960. – 2000. Osijek 2000, 116.
 
Jasna Šikić (2013)