Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRSTELJ, Ivan (Ivo), političar (Kućište, 6. XI. 1867 — Kućište, 22. XII. 1949). Završio gimnaziju u Zadru 1888. i temeljem rigoroza doktorirao pravo u Beču 1894. Bavio se odvjetništvom u Zadru i Šibeniku, gdje je bio općinski načelnik 1906–13. te član mnogobrojnih gospodarskih, kulturnih i športskih ustanova i društava (starješina u upravi Hrvatskoga sokola 1902–14); utemeljitelj Hrvatske tiskare dr. Krstelj i drug 1907. Sudjelovao u izradbi nove Uredbe rada Stranke prava u Dalmaciji i bio izabran za tajnika njezina prvoga Mjesnoga odbora u Zadru 1897. Protiveći se 1905. sjedinjenju Stranke prava i Narodne stranke, s M. Drinkovićem i dr. istupa iz Stranke i pokreće glasilo šibenskih pravaša Hrvatsku rieč (1905–14); u njem isprva podupiru politiku »novoga kursa«, no 1906. ograđuju se od nje i zauzimaju za jedinstvo dalmatinskih pravaških skupina. Izabran u upravu Stranke prava u Splitu 1910, sudjelovao u radu svepravaške skupštine u Zagrebu 1911. te otad bio i član Vrhovne uprave jedinstvene Stranke prava; iz pokrajinske i vrhovne stranačke uprave istupio 1913, priklonivši se s Drinkovićem rješenju hrvatskoga pitanja izvan Austro-Ugarske. Na poč. I. svjetskoga rata uhićen i interniran kao jugoslavenski orijentiran političar. Od poč. 1918. surađuje s političarima okupljenima oko lista Glas Slovenaca, Hrvata i Srba, u srpnju postaje članom Narodne organizacije za Dalmaciju te u listopadu sudjeluje u osnivanju NV SHS, u kojem je član plenuma i središnjega odbora. Zauzimao se za što brže ujedinjenje sa Srbijom radi sprječavanja talijanskoga zauzimanja jadranske obale. Istodobno postao povjerenikom narodne obrane Zemaljske vlade u Dalmaciji te bio njezin predsjednik od studenoga 1918 (od siječnja 1919. Pokrajinska vlada) do siječnja 1921, kad je izabran u Ustavotvornu skupštinu na listi Demokratske stranke. U toj je stranci na vodećim dužnostima do 1927 (nakon raskola 1924. ostao uz Lj. Davidovića). Među ostalim, bio ministar vjera 1921–22. i supotpisnik Konvencije o ribolovu s Italijom 1921. Surađivao u Životu (1920, 1922) i Politici (Beograd 1922, 1928).

LIT.: Spomenica Sokol Šibenik. Šibenik 1929, 5–7, 9, 12–15, 31. — B. Krizman: Pisma A. Trumbića I. Krstelju (1919). Historijski pregled, 5(1959) 4, str. 354–369; 6(1960) 1, str. 59–68. — H. Matković: Iz političke korespondencije 1919/20. godine. Ibid., 8(1962) 2, str. 134–135, 142. — B. Gligorijević: Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd 1970. — M. Gross: Uloga šibenskog pravaštva u dalmatinskoj i općehrvatskoj pravaškoj politici uoči Prvog svjetskog rata. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 1971, 1, str. 260, 270–271, 273–275, 278, 280–282. — R. Lovrenčić: Geneza politike »novog kursa«. Zagreb 1972. — S. Grubišić: Pregled povijesti Šibenika 1873–1921. godine. U: Šibenik. Spomen zbornik o 900. obljetnici. Šibenik 1976. — B. Krizman: Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslavenske države. Zagreb 1977. — J. Horvat: Politička povijest Hrvatske, 2. Zagreb 1990, 32, 45–46, 61, 73–74, 122, 222. — T. Ganza-Aras: Politika »novog kursa« dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića. Split 1992. — M. Diklić: Pravaštvo u Dalmaciji do kraja prvoga svjetskog rata. Zadar 1998. — J. Vidaković i A. Šimić: Šibenska »Hrvatska rieč« (1905.–1914.). Šibenik—Zadar 2005, 27, 33, 101–102, 110, 162, 206–209, 216–218, 227–228, 248–249. — Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918–1919. Zagreb 2008. — Z. Jelaska-Marijan: Grad i ljudi. Split 1918.–1941. Zagreb 2009.
 
Boris Kukić (2013)