Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUNST, Branko, kemijski inženjer (Zagreb, 28. IV. 1932). Sin nogometaša i trenera Branka. U Zagrebu završio gimnaziju 1950, diplomirao kemiju na Tehničkom fakultetu 1956. te doktorirao na Tehnološkome 1962. tezom Elektrokemijske studije kontakta elektrolit-elektrolit. Specijalizirao se u Ottawi 1968–70. Radio u tvornici sode u Lukavcu 1956–57, Jugokeramici u Zaprešiću 1958–59. te u Zavodu za fizikalnu kemiju zagrebačkoga Tehnološkoga fakulteta (poslije Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), na kojem je od 1959. asistent, od 1964. docent, od 1967. izvanredni i od 1972. do umirovljenja 2002. redoviti profesor. Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu od 2003. Suosnivač je i 1974–80. voditelj poslijediplomskoga studija makromolekularne znanosti te pokretač i voditelj Bibliotečno-informacijskoga centra Tehnološkoga fakulteta. Suradnik Zavoda za istraživanje korozije i desalinaciju HAZU u Dubrovniku, o radu kojega je 1967–80. u suradnji napisao Aktivnosti Zavoda za zaštitu od korozije i desalinizaciju JAZU, Dubrovnik, na dobivanju pitke vode i soli iz morske vode (Zagreb 1982). Glavna su mu područja rada fizikalna kemija membrana i polimernih otopina, a posebni prinosi u pripravi i karakterizaciji separacijskih (reverzno-osmotskih i ultrafiltracijskih) membrana, u istraživanju ispravljanja i pojačanja izmjenične struje s pomoću membranskih elektrolita te u frakcioniranju polidisperznih polimernih uzoraka. Prvi je u nas primijenio membranske separacijske procese, osobito pri desalinizaciji i obradbi voda. Zamislio je, pokrenuo i projektirao membranske desalinizacijske uređaje za vodoopskrbu Lastova i Mljeta (realizirani 1998–2001). Surađivao u zbornicima domaćih i inozemnih skupova te u periodicima Kemija u industriji (1958, 1967, 1974, 2003, 2008), Nature (London 1961), Croatica chemica acta (1962–63), Electrochimica acta (Oxford 1967), Kolloid Zeitschrift und Zeitschrift für Polymere (Darmstadt 1968, 1973; Colloid and Polymer Science, 1978), Desalination (Amsterdam 1970, 1975, 1983, 1986–87, 1991, 2002), Journal of Applied Polymer Science (New York 1970–71, 1974, 1976–77, 2001), Journal of Electroanalytical Chemistry (Lausanne 1973), European Polymer Journal (Oxford 1976), Makromolekulare Chemie (Basel 1979), Journal of Colloid and Interface Science (New York 1982), Priroda (1986), Polimeri (1994, 2002), Hrvatska vodoprivreda (1995, 1997, 2002), Journal of Membrane Science (Lausanne 1996, 2000, 2006), Water Research (Oxford 1997), Periodicum biologorum (2000), Hrvatske vode (2002), Separation and Purification Technology (Amsterdam 2004–05, 2007) i Desalination and Water Treatment (Oxford 2009). S H. Ivekovićem i S. Ivićem napisao knjigu Desalinacija (Zagreb 1995), bio suautor poglavlja u izdanjima Reverse Osmosis and Synthetic Membranes (Ottawa 1977) i Emerging Contaminants from Industrial and Municipal Waste (Berlin—Heidelberg 2008) te suprevoditelj knjige C. L. Mantella Elektrokemijsko inženjerstvo (Zagreb 1969). Surađivao u Tehničkoj enciklopediji i HBL LZ. Autor je patenata o pripravi i svojstvima reverzno-osmotskih membrana (Kanada 1973, SAD 1977), voditelj međunarodnoga projekta obradbe slanih voda (Washington 1973). Član Međunarodne udruge za vode, Europskoga desalinizacijskoga društva i Europskoga društva membranskih znanosti; osnivač i 1990–2000. predsjednik Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija u Zagrebu (AMACIZ). Dobio Državnu nagradu za životno djelo 1998.

LIT.: V. Gržetić: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1993. Zagreb 1995. — Ista: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1994–1998. Zagreb 1999. — B. Vidoša: U povodu dobivanja nagrade za životno djelo. Polimeri, 20(1999) 4, str. 194–195. — Branko Kunst (s potpunijom bibliografijom). Zagreb 2002. — N. Trinajstić: 100 hrvatskih kemičara. Zagreb 2002, 102–103.
 
Marija Kaštelan-Macan (2013)