Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LORINI, Petar (Pietro), ribarstvenik i pučki prosvjetitelj (Sali, 30. IV. 1850 — Beograd, 17. VII. 1921). Polazio gimnaziju u Zadru i završio učiteljski tečaj u Arbanasima 1868. Učiteljevao je u Korčuli i Kotoru 1869–72, u Salima od 1873. te u vježbaonici Učiteljske škole u Arbanasima od 1893. U Trstu od 1897. bio privremeni i od 1898. prvi stalni ribarstveni nadzornik u Pomorskoj upravi (Pomorska vlada), mjerodavnoj i za Dalmaciju te Istru, pri kojoj je od 1896. djelovao i u Središnjem povjerenstvu za ribarstvo; umirovljen 1912. Živio potom u Zadru, Salima i Splitu; za I. svjetskoga rata vodio ribarsku prehrambenu akciju Zadružnoga saveza Dalmacije i 1921. njegov Ribarski odsjek. Priklonivši se u mladosti Narodnoj stranci, zauzimao se za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. U Salima je uveo nastavu na hrvatskom jeziku 1873. i školovanje ženske djece 1884. Nastojeći oko opismenjivanja te poučavanja u ribarstvu, maslinarstvu i vinogradarstvu, ondje je osnovao oglednu težačku zadrugu 1891, a pridonio je i uređenju obale te izgradnji tvornice za preradbu ribe 1905, što je utjecalo na razvoj cijeloga kraja. Za Sali s okolicom bio povjerenik Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora (član utemeljitelj) od 1882. i MH od 1886. Člancima o odgoju i izobrazbi – napose u svezi s psihologijom i logikom, praktičnom nastavom, tjelovježbom, poljodjelstvom, ulogom obitelji i usavršivanjem učitelja – te prijevodom djela Direction morale pour les instituteurs T.-H. Barraua javljao se u Narodnom listu (1881), Zori (1884–88) i Gospodarskom listu (1891), o poboljšanju školskoga sustava i pučkoj prosvjeti izlagao na učiteljskim skupštinama. — Podjednako upućen u tradicijske tehnike i inovacije – iskustva stjecao i na studijskim putovanjima (Hamburg, Sankt Peterburg i dr. 1902, Venecija i Ravenna 1905, Antwerpen 1907) – jedan je od najzaslužnijih za modernizaciju ribarstva na istočnom Jadranu. Sudjelujući u izradbi propisa o zaštiti od prekomjerna izlova i štetnih alata, zauzimao se i za uravnoteženje ribolovnih prava s obzirom na općinsku i državnu pripadnost (nacrt zakona o pomorskom ribolovu objavljen mu je u listu Zadrugar, 1921, 11–13), uključujući strože ograničenje lova talijanskih ribara u teritorijalnom moru Kraljevstva SHS (sudionik pregovora o Brijunskoj konvenciji 1921). Još 1887. počeo je ustrojavati službu Pomorske (ribarske) straže, a 1897. organizirati ribarstvene tečajeve za učitelje (njegova izlaganja na prvom, u Komiži, tiskana su 1897. kao brošure u Zadru te u knjizi Š. Županovića Hrvati i more, 2. Zagreb 1995). Kao član Središnjega povjerenstva za ribarstvo pridonio je 1909. odlukama o utemeljenju ribarskih škola (inačica njegova nastavnoga plana objavljena posmrtno u Jugoslavenskom pomorcu, 1921, 20) i o zapošljavanju putujućih ribarskih učitelja. Uočivši pad potražnje za usoljenom ribom, pa i nazadovanje ribolova kao gospodarske grane, poticao je osnivanje ribarskih zadruga i tvornica za preradbu ribe (za njegova nadzorništva otvoreno ih je dvadesetak), predlagao osnivanje zajmovnih banaka za ribarstvo, zaklada za državne poticaje i socijalno osiguranje ribara te istraživačke postaje u Splitu. Nova lovna područja i alate i sam je ispitivao: među ostalim je 1898. vodio pokusne pučinske i noćne lovove (s pomoću petrolejskih i acetilenskih svjetiljka mjesto borovine) te 1912. mrežama stajaćicama usred Lastovskoga kanala (srdela, inćun), a za pučinski lov male plave ribe izradio je 1907. u nas nov oblik mreže plivarice (»mriža Lorini«), koju je izlagao na izložbama te 1908. i 1912. iskušavao sa saljskim ribarima (proizvodnju onemogućio I. svjetski rat). Zanimao se i za uzgoj riba, rakova, školjkaša i spužva, pošumljivanje te suzbijanje filoksere u Istri i Dalmaciji. Svoje zamisli najpotpunije je iznio u knjizi Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskoga mora (Beč 1903, pretisak Zagreb 1995; rkp. nagrađen na međunarodnoj ribarstvenoj izložbi u Beču 1902), prvom takvom hrvatskom priručniku, koji se rabio kao udžbenik u pomorskim i ribarskim školama. Osim zbog usustavljivanja znanja o ribolovu, knjiga je vrijedna i zbog izvornih opažanja te kao vrelo hrvatskoga nazivlja (pretežno s osloncem na nju, M. Vrsalović sastavio je poučno djelo Razgovori ribara Petra i Pavla. Zadar 1906). Od 1885. Lorini je proučavao i opadanje ulova na ušću Neretve; pripisavši ga regulaciji rijeke, protumjere je predložio u brošuri Sulla pesca nell’ estuario narentano (Trst 1903; djelomičan prijevod u knjizi I. Smoljana Neretva. Zagreb 1970), Smotri dalmatinskoj (1903, 40–41) i Zadrugaru (1921, 4–8). Ulomci iz priručnika i članci srodne tematike objavljeni su mu u periodicima Il Dalmata (1895–96), Smotra dalmatinska (1898, 1914), Lovačko-ribarski viestnik (vjesnik) (1903, 1918, 1921), Zadrugar (1914, 1918) i Novo doba (1921), neki i kao brošure na talijanskom (Zadar 1903, Trst 1907, 1914), te u izdanjima Ribarski priručnik (Trst 1914) i Ribarski kalendar (1934). Suradnik Hrvatske enciklopedije, 1–2 (Osijek 1887–1890), s francuskoga je na talijanski preveo raspravu G. Rochea o uzgojnom razmnožavanju jastoga i hlapa (Rivista della marina mercantile e della pesca. Trst 1905). U Trstu bio i član uprava Austrijskoga društva za ribanje i ribogojstvo te radničko-mornarskoga društva »Jadran« (suosnivač 1908). U tamošnjem talijanskom tisku prozivalo ga se 1903. zbog uredovanja na hrvatskom jeziku i navodnoga šovinizma, u pravaškoj Hrvatskoj rieči zamjeralo mu se 1912–13. troškove i strogost Pomorske straže, zapostavljanje dalmatinskih zadruga, nedostatnu spremu putujućih učitelja i prisvajanje izuma plivarice, a 1921. nezadovoljstvo je izazivao i njegov zakonski nacrt. Nagrađivan za usoljenu ribu na gospodarsko-šumarskim izložbama u Beču 1890. i Zagrebu 1891. te za različita postignuća na Pokrajinskoj izložbi u Kopru 1910. Ostavština mu se čuva u osobnom fondu u DA u Zadru (prijepisi, preslike i druga građa u fondu Ć. Petešića u HDA) te u privatnom posjedu u Salima. Ondje su mu 1973. posvećene izložbe u čitaonici i školi, u atriju koje postavljeno je njegovo brončano poprsje (A. Orlić).

LIT.: P. Kuničić: Pučki dalmatinski učitelji. Učiteljski glas, 1(1899) 10, str. 250–254. — (O knj. Ribanje i ribarske sprave): Smotra dalmatinska, 16(1903) 12. VIII, str. 3. — M. Vrsalović (V.), Narodni list, 42(1903) 19. VIII, str. 1–2. — Ribarstvo i politika. Novi list, 6(1903) 6. VI, str. 2. — Ovako se ne podiže ribarstvo. Hrvatska rieč, 8(1912) 3. III, str. 1; 8. III, str. 1–2. — K. J. C.: Trata Lorini i Plivarica pok. Andrije Gamulina. Ibid., 9(1913) 11. III, str. 3. — Odlučan prosvjed sela Murtera protiv § 4 Lorinijevog »Nacrta zakona o pomorskom ribolovu«. Život, 3(1921) 474, str. 2. — (Nekrolozi): I. Bulić, Zadrugar, 12(1921) 14, str. 106–107. — J. Tebaldi, Ibid., str. 106. — M. Sardelić, Glasnik – naučni časopis za prirodne nauke, 34(1922) 1, str. 81–82. — Isti: O školi za pomorsko ribarstvo. Jugoslavenski pomorac, 1(1921) 20, str. 1–2. — (Sjećanja): Pučka prosvjeta, 8(1928) 6, str. 108. — N. Milić, Jadranski ribar, 1(1936) 2, str. 7. — Š. Grandov: Petar Lorini. Zadarska revija, 5(1956) 1, str. 49–52. — M. Zaninović: Povodom članka Š. Grandova. Ibid., 2, str. 152–154. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958, 221–222. — Š. Grandov: »Mriža Lorini«. Morsko ribarstvo, 12(1960) 10, str. 158–159. — Ć. Petešić: Život posvećen morskom ribarstvu. Matica, 22(1972) 11, str. 414–415. — J. Basioli: Petar Lorini i njegovo djelo. Morsko ribarstvo, 25(1973) 1, str. 1–3. — Isti: Petar Lorini i Brionska konvencija o ribolovu. Ibid., 2, str. 79–83. — Ć. Petešić: Petar Lorini i ribarstvo. Ibid., 3, str. 126–131. — Isti: Petar Lorini. Školske novine, 24(1973) 20, str. 15; 21, str. 16; 22, str. 16; 23, str. 16. — M. Zaninović: Petar Lorini (1850–1921). Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 18(1978–79) 18(8), str. 241–252. — J. Basioli: Ribarstvo na Jadranu. Zagreb 1984, 207, 210–212. — B. Finka: (Pogovor). U: Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskoga mora. Zagreb 1995. — M. Ležaja: Znameniti Lorini. Vjesnik, 56(1995) 18. III, str. 27. — Š. Županović: Hrvati i more, 1–4. Zagreb 1995–1998. — P. Cetinić: Doprinos Petra Lorinija razvoju hrvatskog morskog ribarstva. U: Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata. Zagreb 1997, 309–317. — P. Cetinić i A. Soldo: Petar Lorini – utemeljitelj suvremenog ribarstva u istočnom Jadranu. Annales (Koper), 10(2000) 19, str. 115–120. — Š. Jurišić: Hrvati u Trstu. Hrvatska revija, 4(2004) 1, str. 55. — N. Milišić: Pobornik racionalnog ribolova. Slobodna Dalmacija, 62(2005) 6. X, str. 86. — N. Bezić-Božanić: Iz prošlosti Visa. Zagreb 2007. — J. Dulčić: Ihtiologija u Dalmaciji – kratki povijesni pregled. Prirodoslovlje, 12(2012) 1/2, str. 106–107. — S. Reiter: Ribolovno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije kroz prizmu Brijunske konvencije o ribolovu iz 1921. godine. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 57(2015) str. 300–305.
 
Ćiril Petešić, Mate Zaninović i Redakcija (2017–2021)