Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LORENZ, Josef Roman (Lorenz von Liburnau; Giuseppe, Joseph, Josip), prirodoslovac i upravno-gospodarski stručnjak (Linz, 26. XI. 1825 — Beč, 13. XI. 1911). Gimnaziju završio u Linzu, studije prava i prirodnih znanosti u Beču 1849. odn. Grazu 1853. Bio gimnazijski nastavnik u Salzburgu 1851–55. i Rijeci 1855–61. U Beču od 1861. radio u Ministarstvu trgovine i narodnoga gospodarstva odn. u Ministarstvu poljodjelstva od 1868. do umirovljenja 1892 (ministerijalni savjetnik od 1873, najposlije odsječni predstojnik); kao privatni docent predavao fizičku geografiju na Bečkom sveučilištu 1863–68. Za boravka u Rijeci vlastitim je uzorkovanjem s pomoću manjega parobroda i vučne mreže strugače (do dubine od 140 m) proveo prvo sustavno biološko-oceanografsko istraživanje sjevernoga Jadrana, napose Kvarnera (prozirnost mora mjerio inovativnim uređajem nalik budućemu Secchijevu disku), zahvativši i živi svijet te uopće prirodnu osnovu otokâ i priobalja. Obradivši prikupljene podatke, u knjizi je (1863) – vrjednuje se i kao zanemareno remek-djelo ispred svojega doba – uočio i objasnio pojam životnih zajednica te međuovisnost organizama i okoliša, a na njegovim se spoznajama o šest odn. sedam dubinskih »regija« temelji i suvremena razdioba biocenotskih etaža Jadranskoga mora; rasprostranjenost škampa i popratnih borealnih vrsta tumačio je glacijalnom reliktnošću u staništu bogatom hladnim vruljama, što je s vremenom također u bitnome prihvaćeno (N. Tvrtković). Postavivši i osnove geologije liburnijskoga krša, dao je smjernice za njegovo pošumljivanje (elaborat izrađen po nalogu Hrvatsko-slavonskoga namjesništva tiskan i samostalno u Beču 1860), istraživao je tok i korito Rječine te objavio monografski prikaz prirodne osnove, manjim dijelom i povijesti Rijeke i okolice (1869). Od kraja 1850-ih i u 1860-ima pisao i o novootkrivenim svojtama kvarnerskih žarnjaka i bodljikaša (prvi opisi Mamillifera univittata i Astropecten platyacanthus var. flanaticus), bočatim ušćima istočnojadranskih rijeka, iskorišćivanju vrulja, o buri, Učki, Opatiji, Vranskom jezeru na Cresu, poljodjelstvu u Dalmaciji, tamošnjim pomorcima i zemlji crvenici, a u pregledu Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, 10 (Beč 1891) prikazao geomorfologiju Istre. Član mornaričkoga Hidrografskoga povjerenstva (u prvoj pol. 1860-ih) odn. ključni suradnik Stalnoga povjerenstva za Jadran Austrijske akademije znanosti (od 1866), supokretao je istraživanja te za njih osmislio, vodio i tumačio promatranja (sastavio upute za obalne postaje 1868, priredio izvješća Stalnoga povjerenstva tiskana u Beču 1871, 1873, 1878, 1880). God. 1876. izradio je prvi projekt Prirodoslovnoga muzeja u Rijeci (objavila R. Matejčić). Objavio je pravnoteorijsku knjižicu Beitrag zur Volksbelehrung über die Gründsatze des Rechtes und vernünftigen Gemeinlebens (Graz 1850), pisao o nastanku močvara i tresetišta (Ueber Torfbildung, Entstehen, Verwendung und Wiedererzeugung des Torfes mit besonderer Rücksicht auf die am Fuße des Untersberges bei Salzburg gelegenen Moore. Salzburg1854), ležištima ugljena i stratigrafiji alge Aegagropila sauteri, o bečkoj vodoopskrbi, plovnosti Dunava i regulaciji rijeka (Was thut dem Wasserbau noth? Vorschläge für den Fortschritt der Hydrotechnik in Lehre u. Dienst-Organisation. Beč 1879), ribljim gnojivima te fosilnim algama (Halimeda); od kraja 1860-ih većinom prinosa zahvaćao agronomiju, geologiju, geografiju, meteorologiju ili hidrologiju, nerijetko s prožimanjima utemeljiteljskoga značenja (šumarstvo, pedologija, klimatologija) i statističkom sastavnicom (član C. k. središnjega statističkoga povjerenstva 1868–84, predsjednik 1882–84), ponajviše iz upravno-gospodarske perspektive, s čim je u svezi predlagao načela i upute (o zemljovidima tala, meteorološkim brzojavima i promatranjima, popisivanju stoke s pučanstvom). Autor je udžbenika (1874), popularnoga pregleda (1878) i priručnika (1883) te knjižice Über Bedeutung und Vertretung der land- und forstwirthschaftlichen Meteorologie (Beč 1877). Zaslužan za osnutak više izobrazbeno-istraživačkih ustanova iz agronomije i šumarstva, uključujući bečku Visoku poljodjelsku školu 1872, pridonio je i širini nastavnih im programa (Die höchste Stufe des land- und forstwirtschaftlichen Unterrichtes. Beč 1874). Objavljivao u bečkim periodicima Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe (1856, 1901), Sitzungsberichte der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1857, 1860, 1863, 1866, 1897, 1903), Jahrbuch der K. k. geologischen Reichsanstalt (1859), Mitt(h)eilungen der K. k. geographischen Gesellschaft (1859–60, 1862, 1882, 1891, 1902–04), Österreichische Revue (1863–68; Österreichisch-ungarische Revue, 1886–87), Allgemeine land- und forstwirtschaftliche Zeitung (1865), Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie (1867, 1885), Mittheilungen des Kaiserl. königl. Ackerbau-Ministeriums (1873–74), Zentralblatt für das gesamte Forstwesen (1877, 1880, 1889), Statistiche Monatschrift (1879, 1894), Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftliche Kenntnisse (1880), Verhandlungen der K. k. geologischen Reichsanstalt (1881), Hygiea (1895) i Jahresbericht des Vereines zur Förderung der naturwissenschaftlichen Erforschung der Adria (1903) te u izdanjima Flora (Regensburg 1858), Almanacco fiumano (1859–60), Petermanns geographische Mittheilungen (Gotha 1859–61, 1867) i Programm des K. k. Obergymnasiums in Fiume (1860). Priredio Parallelo-chromatische Tafeln zum Studium der Geologie (Gotha 1858, 1862) i Atlas der Urproduction Oesterreichs (Beč 1876, 1878) te izdanje Resultate forstlich-meteorologischer Beobachtungen, 1–2 (Mittheilungen vom forstlichen Versuchswesen in Österreich, Beč 1890–1892). Predsjednik Austrijskoga meteorološkoga društva 1878–99. i dugogodišnji potpredsjednik Austrijskoga geografskoga društva. Viteški naslov dodijeljen mu je 1878. Bio je počasni građanin Rijeke, gdje su mu rođena dvojica sinova. — Zoolog i muzealac Ludwig (1856–1943) završio je studij prirodnih znanosti u Beču 1879. te 1888–1915. vodio zbirke ptica i sisavaca u bečkom Prirodoslovnom muzeju, znatno ih proširivši; predstojnik zoološkoga odjela od 1912, ravnatelj od 1919, umirovljen 1922. Kao privatni docent (1898) i izvanredni profesor (1908) predavao na Visokoj poljodjelskoj školi. Među ostalim vodio skupljačke ekspedicije u Dalmaciju i oko donjega toka Dunava, pratio u Indiju nadvojvodu Franju Ferdinanda 1893, na Grenland R. Kmunkea 1909. i E. K. Hoyos-Sprinzensteina 1910. Bavio se navlastito anatomijom i sistematikom toplokrvnih kralježnjaka (prvi opisao svojte lemura Avahi occidentalis i izumrlu Hadropithecus stenognathus, novozelandsku papigu Nestor meridionalis septentrionalis, usputno i metilja Distomum robustum odn. Protofasciola robusta) te seobama ptica. U Beču od 1897. pri Ornitološkom savezu odn. od 1898. pri njegovom zaslugom osnovanoj ornitološkoj sekciji Zoološko-botaničkoga društva radio na ustroju državno subvencionirane mreže promatračkih postaja u austrijskom dijelu Monarhije (uključujući Pulu, Split i Dubrovnik), s čim u svezi je 1898–1913. uređivao i znatnim dijelom popunjavao povremenik Die Schwalbe. Objavljivao i u drugim bečkim periodicima te u spomenicama Botanik und Zoologie in Österreich in den Jahren 1850 bis 1900 (Beč 1901) i Prof. Jure Kolombatović (Split 1927). Po njem je nazvana vrsta bulbula Phyllastrephus lorenzi. Ostavština mu se čuva u Središnjoj austrijskoj knjižnici za fiziku (Sveučilište u Beču). — Kemičar i agronom Norbert (1859–1924) doktorirao je kemiju rigorozom u Beču 1882. Među ostalim je radio u laboratorijima tamošnje Visoke poljodjelske škole i Šumarskoga zavoda u Mariabrunnu. Pisao o postupcima određivanja alkohola i šećera u poljodjelskim proizvodima te udjela kiseline u Thomasovu fosfatu, impregnaciji željezničkih pragova i utjecaju vode na svojstva drva, o statističkim izračunima volumena drvne građe te praktičnim rješenjima poput bukovih opločnika, suzbijanja otvrdnjivanja tla sadnjom odgovarajućih kultura i sl. God. 1903. izumio je i s F. Kalteneggerom patentirao (u SAD 1904) uređaj za obogaćivanje vodenih spremnika kisikom kroz propusni kamen, rabljen za prijevoz živih riba te u akvaristici; nazvan Hydrobion, u više se inačica proizvodio u Brixenu (Bressanone) te bio predstavljen na Austrijskoj izložbi u Londonu 1906.

DJELA: Physicalische Verhältnisse und Vertheilung der Organismen im Quarnerischen Golfe. Wien 1863. — Die Bodencultur-Verhältnisse des österreichischen Staates (suautor). Wien 1866 (izmijenjena i proširena izd. Die Bodencultur-Verhältnisse Oesterreichs, 1868; Die Bodencultur Oesterreichs, 1873). — Statistik der Bodenproduction von zwei Gebietsabschnitten Oberösterreichs (Umgebung von St. Florian und von Grünburg). Wien 1867 (pretisak Charleston 2012). — Topografie von Fiume und Umgebung vom naturwissenschaftlichen, historisch-statistischen und sanitären Standpunkte. Wien 1869 (i tal. izd.). — Lehrbuch der Klimatologie mit besonderer Rücksicht auf Land- und Forstwirtschaft (suautor C. Rothe). Wien 1874, Berlin 18852. — Wald, Klima und Wasser. München 1878 (više od 5 izd. do 2014). — Die geologischen Verhältnisse von Grund- und Boden. Wien 1883. — Die Donau. Ihre Strömungen und Ablagerungen. Wien 1890. — Der Hallstätter See. Eine limnologische Studie. Mittheilungen der K. k. geographischen Gesellschaft (Wien), 41(1898) br. 1/2.
 
LIT.: A. E. Grube: Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero. Berlin 1861. — (Nekrolozi): Liburnia, 10(1911) 4/6, str. 81–82. — E. Tietze, Verhandlungen der K. k. geologischen Reichsanstalt (Beč), 1911, 15, str. 335–338. — E. Brückner, Mitteilungen der K. k. geographischen Gesellschaft (Beč), 55(1912) 9/10, str. 528–551 (s popisom radova). — Dr. L., Centralblatt für das gesamte Forstwesen (Beč), 38(1912) 1, str. 1–3. — H. Lorenz-Liburnau: Sektionschef dr. Josef Roman Lorenz. Mitteilungen der Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Wien, 52(1956) str. 74–81. — Treatise on Marine Ecology and Paleoecology. Memoir of the Geological Society of America (Washington), 67(1957) 1, str. 3, 17, 20, 93, 540, 542, 552. — R. Scheuble: Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Forstlichen Versuchsanstalt Mariabrunn von ihrer Gründung (1874) bis Ende 1957. Mitteilungen der Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn (Beč), 56(1958) str. 18–19. — R. Riedl: 100 Jahre Litoralgliederung seit Josef Lorenz, neue und vergessene Gesichtspunkte. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie (Weinheim), 49(1964) 2, str. 281–305. — H. Gams: Anton Kerner und Josef Lorenz als Pioniere und Klassiker der Biozönotik. Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschungen (Berlin), 10(1970) 4, str. 221–232. — H. Killian: Lorenz von Liburnau Josef Roman. Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 5. Wien 1972. — J.-M. Pérès i H. Gamulin-Brida: Biološka oceanografija. Zagreb 1973, 361. — R. Matejčić: Od ideje do realizacije Gradskog muzeja u Rijeci. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 25(1976) 1/6, str. 3–24. — H. Gamulin-Brida i V. Ilijanić: Prirodoznanstvena terminologija J. R. Lorenza za bentoske biocenoze. Zbornik radova Drugog simpozija iz povijesti znanosti. Zagreb 1980, 247–252. — P. Šolić: Znameniti riječki prirodoslovci – zaboravljeni u svojem gradu. Priroda, 81(1991) 5/6, str. 11–12. — N. Tvrtković: Josef Roman Lorenz von Liburnau – jedan od pionira sinekologije. Ibid., 86(1996) 7/8, str. 31–32. — M. Zore-Armanda: Razvoj fizičke oceanografije na Jadranu. Pomorski zbornik, 38(2000) str. 304. — M. R. Wernand: On the History of the Secchi Disc. Journal of the European Optical Society – Rapid Publications, 2010 (http://www.jeos.org/index.php/jeos_rp/ article/view/10013s/564; 28. XII. 2017). — Ludwig. — M. Sassi: Hofrat Prof. Dr. Ludwig von Lorenz-Liburnau. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 55(1944–47) str. 177–179. — L. Gebhardt: Lorenz von Liburnau, Ludwig Ritter. Die Ornithologen Mitteleuropas, 1. Giessen 1964. — G. Rokitansky: Lorenz von Liburnau Ludwig. Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 5. Wien 1972. — F. S. Szalay i E. Delson: Evolutionary History of the Primates. New York (1980). — Norbert. — The Hydrobion. Scientific American (New York), 90(1904) 1, str. 6. — H. Lorenz von Liburnau: Lehrbuch der Forstwirtschaft, 4. Wien 1908, 180–183.
 
Filip Hameršak (2018–2021)