Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARTUČEVIĆ, Hortenzij (Bertučević, Brtučević, Bertucius, Bertuccio, Hortenzije, Ortensio), pjesnik (Hvar, prije 4. IX 1516 — Hvar, prije 5. I 1579). Sin pjesnika Jeronima. Kum na krštenju 4. IX 1516. bio mu je pjesnik H. Lucić. Oženio se 1541. Margaritom Nikolini te s njom imao 6 sinova i kćerku, a imao je i dvoje vanbračne djece. Podaci o njegovu životu mogu se pratiti u arhivskim spisima od 1537. Kao član ugledne hvarske plemićke obitelji obavljao je različne dužnosti u javnom životu. Tako je 1551. zajedno s ocem Jeronimom bio član odbora za prodaju žita, 1553. sa Silvestrom Leporinijem predstavnik hvarskog plemstva pred mletačkom vladom za sukoba s pučanima. God. 1560. obavljao je dužnost blagajnika (kamerlenga) hvarske komune, a u starijim godinama odgovornu dužnost suca (1571. za napada Uluz-Alije istaknuo se kao sudac na Visu, a 1573. bio je sudac hvarske komune). Uz Antuna Lucića i Antuna Gazarovića, spominje se i kao svjedok Petru Hektoroviću kad je ovaj 18. II 1560. pisao oporuku. Iste godine bio je i sudac bratovštine Presvetog Sakramenta u Hvaru, a kao bratim spominje se još i 1573. Kao živ posljednji put se javlja u spisima 20. II 1578. na jednom krštenju, ali je prema jednom dokumentu 5. I 1579. bio već mrtav. — B. je bio poznat u krugovima renesansnih pjesnika Hvara, Zadra i Dubrovnika, ali sačuvane su samo 4 njegove pjesme. To su dvije pjesničke poslanice Nikoli Nalješkoviću, nastale oko 1560: Svake velike časti dostojnomu Nikoli Stjepka Nalješkovića Hortenzij Bartučević Hvaranin piše te Zvrsno poštovanomu i svake časti dostojnomu Nikoli Nalješkoviću Dubrovčaninu Hortenzij Bartučević Hvaranin piše. Na jednu od njih Nalješković mu je odgovorio nazivajući ga »slavom svih Hrvata« (pjesme je kritički objavio Đ. Daničić, 1873). Poslije je pronađena i njegova odulja Pisan u hvalu blažene, svete i prečiste divice Marije, majke Isukrstove, složena po Ortenziju Bartučeviću Hvaraninu (objavio F. Fancev, 1935). Pjesma Plemenitomu i svake izvrsne časti dostojnome gospodinu Bernardinu Karnarutiću, vlastelinu zadarskomu u pohvalu Tižbe i Šegeta Hortenžij Bartučević Hvaranin piše, tiskana je kao popratni tekst Karnarutićevoj poemi Izvarsita ljubav i napokom nemila i nesrićna smrt Pirama i Tisbe (Mleci 1586).

LIT.: Ivan Kukuljević Sakcinski: Pjesnici hrvatski XVI vieka, 1. Zagreb 1858, 70–72. — Vatroslav Jagić i Đuro Daničić: Pjesme Nikole Dimitrovića i Nikole Nalješkovića. Stari pisci hrvatski, 5. Zagreb 1873, 333–334, 350, 352–353. — Šime Ljubić: Petar Hektorović. Pjesme P. Hektorovića i H. Lucića. Stari pisci hrvatski, 6. Zagreb 1874, VIII–XXIII. — Ivan Krstitelj Novak: Alcune lezioni all’autore del libello: »Faria Cittavecchia e non Lesina«. Zadar 1874, 38. — Ivan Milčetić: O poslanicama u dubrovačko-dalmatinskoj periodi hrvatske literature. Varaždin 1882, 23–29. — Isti: Poslanice Nikole Nale vlastelima Hvarskijem i njih odgovori godišta 1540, 41, 57, 64. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1905, 5, str. 308. — Grga Novak: Hvar. Beograd 1924, 152, 162–163. — Franjo Fancev: Naučna istraživanja starije hrvatske književnosti g. 1933 i 1934. Ljetopis JAZU, 1935, 47, str. 125–129. — Dušan Berić: Iz književne prošlosti Dalmacije, Split 1956, 29–30. — Isti: Hvarski učitelji u doba P. Hektorovića. Školski vjesnik, 7(1957) 4/5, str. 14. — Isti: O hvarskim pjesnicima Jeronimu i Hortenziju Bertučeviću. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 1960, XXVI/3–4, str. 193–205. — Grga Novak: Hvar kroz stoljeća. Zagreb 1960, 151–152. — Slobodan P. Novak: Hortenzij Bartučević (1516–1578). Prilozi povijesti otoka Hvara, 1978, 5, str. 44–52.
 
Rafo Bogišić (1983)