Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JUSTINIJANOVIĆ, Juraj, matematičar (Stari Grad, 8. III. 1895 — Zagreb, 26. VII. 1965). Gimnaziju završio u Splitu 1912, a matematiku i nacrtnu geometriju studirao na filozofskim fakultetima u Grazu, Beogradu i Zagrebu, gdje je i diplomirao 1921. Doktorat tehničkih znanosti stekao je 1924. tezom Određivanje krivulja drugoga stepena s obzirom na imaginarne odredbene dijelove, a uz pripomoć prostornih relacija na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu. Ondje je nakon studija kraće vrijeme asistent, u Splitu 1921–26. gimnazijski profesor, a potom je postavljen za profesora više matematike i nacrtne geometrije na novoosnovanoj Pomorskoj vojnoj akademiji u Dubrovniku. Od 1942. profesor je na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, 1944–45. i rektor. God. 1952. izabran je za izvanrednoga, a 1956. za redovitoga profesora na zagrebačkom Tehničkom (poslije Strojarsko-brodograđevnom) fakultetu. U razdoblju 1948/49. do 1959/60. predavao je i u Geometrijskom zavodu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta. Bio je istaknuti pedagog i jedan od promicatelja Zagrebačke geometrijske škole. Glavno je područje njegova znanstvenoga i stručnoga rada bila nacrtna geometrija, posebice stereografska projekcija s pomoću koje je riješio neke probleme krivulja drugoga stupnja i probleme u kristalografskoj geometriji. Radove iz toga područja objavljivao je u časopisima Tehnički list (1921), Glas Srpske kraljevske akademije (Beograd 1929, 1934–35), Mornarički glasnik (1936), Rad JAZU (1936), Glasnik matematičko-fizički i astronomski (1954–55), Tehnički pregled (1954). Autor je više skripata i udžbenika iz diferencijalnoga računa i nacrtne geometrije.

DJELA: Sferna trigonometrija. Zagreb 1956. — Nacrtna geometrija, 1. Zagreb 1960 (5 izd. do 1989); 2. 1960 (4 izd. do 1989); 3. 1960, 19622.
 
LIT.: J. Demarin: Povijest i razvitak viših pedagoških škola u Hrvatskoj. Zagreb 1954, 35–36. — R. Draščić: Dr Juraj Justinijanović, Sferna trigonometrija. Glasnik matematičko-fizički i astronomski, 12(1957) 1/2, str. 138–139. — V. Niče: Juraj Justinijanović. Ibid., 20(1965) 1/2, str. 145–147. — Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 237–238, 253. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 317, 329. — Spomenica PMF. 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996. Zagreb 1996.
 
Stipe Kutleša (2005)