Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BENIĆ, Roko, šumarski stručnjak (Glogovica kod Slavonskog Broda, 15. VIII 1911). Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju 1930. u Slavonskom Brodu. Šumarstvo je diplomirao 1934. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 1953. i doktorirao radnjom Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži poljskog jasena. Od 1935. do 1941. radi kao kotarski šumarski referent na Rabu, potom, kraće vrijeme, na području Direkcije šuma u Banjoj Luci. Od 1941. do 1948. radi u Šumskoj manipulaciji Spačva, Šumskom gospodarstvu Vinkovci, NOO-u okruga Slavonski Brod te kao direktor u Šumskom gospodarstvu u Novoj Gradiški. God. 1948. izabran je za asistenta na Katedri za iskorišćivanje šuma Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, 1955. za docenta, 1958. za izvanrednog, a od 1961–1981. bio je redoviti profesor. Predavao je predmete iskorišćivanje šuma i organizacija rada u drvnoj industriji. God. 1959/1960. bio je na specijalizaciji iz iskorišćivanja šuma u Oxfordu. Neko je vrijeme predavao organizaciju rada u drvnoj industriji na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani te na Višoj drvno-tehničkoj školi u Novoj Gradiški. Od 1969. do 1971. bio je dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu. U zemlji i inozemstvu sudjeluje u radu znanstvenih simpozija, savjetovanja i skupova o mehanizaciji u iskorišćivanju šuma te na kongresima organizacije IUFRO (Međunarodna unija organizacijâ za šumarska istraživanja) u Münchenu (1964) i Oslu (1976). Bio je tajnik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1954) i urednik Šumarskog lista (1948/1949). — B. je plodni stručni pisac te uz samostalno objavljene knjige surađuje u priručnicima (Mali šumsko-tehnički priručnik, 1949; Šumarski tehnički priručnik, 1966, koji je i uredio, i Drvno-industrijski priručnik, 1967), znanstvenim i stručnim časopisima te u Šumarskoj enciklopediji (prvo i drugo izdanje). Znanstveni radovi objavljeni su u publikacijama: Glasnik za šumske pokuse (1953, 1956, 1957, 1974), Anali za eksperimentalno šumarstvo JAZU (1957), Radovi Univerziteta u Sarajevu (1957) i u izdanjima Centra za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima (1974, 1975). Ostali njegovi znanstveni i stručni radovi te prikazi objavljeni su u časopisima: Šumarski list (1946–1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979), Gospodarski list (1948), Tehnički pregled (1949), Tehnika (1949), Organizacija rada (1951) i Drvna industrija (1952, 1954–1958, 1960, 1964, 1970).

DJELA: Motorne lančane pile. Zagreb 1949. — Eksploatacija šuma (suautor A. Ugrenović). Zagreb 1957. — Kalkulacija troškova i analiza ekonomičnosti u iskorišćivanju šuma. Zagreb 1957. — Prirodni gubitak (kalo) u iskorišćivanju šuma. Zagreb 1957. — Racionalizacija rada u drvnoj industriji. Zagreb 1958. — Organizacija rada u drvnoj industriji. Zagreb 1974.
 
LIT.: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb 1963, str. 399–402.
 
Oskar Piškorić (1983)