Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLAŽENČIĆ, Ante, pedagog (Šibenik, 7. XII 1910). Osnovnu školu, nižu gimnaziju i učiteljsku školu (1925–29) završio u Šibeniku. Izvanredno studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1947–52). Kao učitelj službovao u selima Srbije i Hrvatske te u Šibeniku (1929–43). Od kraja 1943. sudjelovao je u NOB-u, radeći uglavnom u prosvjetnoj službi pri šibenskomu kotarskom i okružnom NOO-u te predavajući u učiteljskom tečaju Oblasnoga NOO-a za Dalmaciju u Visu. God. 1945. postao je referent za osnovnu nastavu u Ministarstvu prosvjete NR Hrvatske. Od rujna 1946. radio na organizaciji proizvodnje učila u Nakladnom zavodu Hrvatske, a početkom 1948. postaje direktor Poduzeća za izradu učila i staklenih laboratorijskih aparata u Zagrebu, prvog te vrste u Jugoslaviji. God. 1950. načelnik je planskog odjela za izgradnju škola u Ministarstvu prosvjete, potom kao glavni inspektor za škole i izvanškolske ustanove sudjeluje u izradbi novih nastavnih planova i školskih zakona. Od 1960. Do umirovljenja 1966. direktor je Zavoda za školstvo grada Zagreba. Pravi je član Pedagoško-književnog zbora, kojemu je 1969/70. predsjednik. — Kao prosvjetni inspektor predložio je tzv. B-tip osmogodišnjih škola kao prijelazni oblik prema jedinstvenoj osnovnoj osmogodišnjoj školi. B. je začetnik središnjih osnovnih škola u većim naseljima u kojima je održavana nastava viših razreda osmoljetke i za djecu iz manjih seoskih škola. Zauzimao se za uvođenje nastave o užem zavičaju (predmet »naša komuna«) te slobodnih aktivnosti kao obveznog oblika rada uz redovitu nastavu. Prema zamislima o reformi gimnazije, organizirao je proizvodni rad učenika u tvornicama. Surađivao je u Matici iseljenika Hrvatske na uspostavljanju veza s Gradišćanskim Hrvatima te s pripadnicima hrvatske narodnosti u Mađarskoj, Slovačkoj i s Molizanskim Hrvatima u Italiji. O školskim i pedagoškim problemima pisao je u stručnim časopisima i listovima Pedagoški rad (1947, 1953, 1956–59, 1964, 1966, 1970), Školske novine (1953–55, 1958, 1962, 1965), Prosvetno delo (Skoplje 1957), Naša iskustva (1962, 1965). U suradnji s drugim autorima izradio je udžbenike Početnica i Čitanka za I razred osnovne škole, Čitanka za II, III i IV razred osnovne škole (suautori: I. Tošić, V. Cvitan, J. Jurman, E. Vajnaht; Zagreb 1945, 1946, 19483) te Bukvar i Čitanka za I razred osnovne škole (suautori: T. Prodanović, J. Jurman, V. Cvitan; Zagreb 1945). Surađivao je u izradbi dokumenata o reformi osnovne škole u Jugoslaviji Osnovna škola (Beograd 1958; prevedeno na engleski pod naslovom The Elementary School in Yugoslavia, Beograd 1960). Dobio je, mnoga odlikovanja i nagrade, među ostalim Orden Republike sa srebrnim vijencem (1971) te Nagradu »Ivan Filipović« za životno djelo (1978).

DJELA: Čitanka za II razred osnovne škole (suautori J. Jurman i V. Cvitan). Zagreb 1946, 19483. — Čitanka za III razred narodne škole. Zagreb 1954 (do 1960. 7 izd.). — Vedri dani. Čitanka s poukama o jeziku za III razred osnovne škole (suautor B. Brajenović). Zagreb 1961 (do 1971. 11 izd.). — Vedri dani. Čitanka za III razred osnovne škole (suautor B. Brajenović). Zagreb 1971 (do 1981. 11 izd.).
 
LIT.: B. P.: Prva domaća tvornica školskih učila. Rad (Beograd), 5(1949) 9. V — J. Vlašić: Naši seminari 1951–1971. Hrvatske novine (Željezno), 31(1971) 33, str. 1–2. — V. Pečanić: Četrdeset godina u prosvjeti i školstvu. Roditelji i škola, 1(1972) 10, str. 18–19. — D. Pavličević: Izbor iz bibliografije radova o Gradišćanskim Hrvatima. Časopis za suvremenu povijest. 5(1973) 2, str. 217. — A. Selak: Značaj čovjeka u njegovom djelu. Školske novine, 30(1979) 1/2 str. 12.
 
Tomo Žalac (1989)