Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOBAN, Ljubo, povjesničar (Solin, 10. V 1933). Osnovnu školu završio u Solinu, učiteljsku u Šibeniku 1952. Učiteljuje u Srijanima Gornjim i Gatima kod Omiša. Studij povijesti završio 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do prosinca 1963. bio asistent u Institutu društvenih nauka u Beogradu, zatim asistent pri Katedri za povijest naroda SFRJ Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tu je u travnju 1964. obranio disertaciju Sporazum Cvetković–Maček i bio ujesen izabran za docenta, a 1967. postaje voditelj Katedre. Za izvanrednog profesora izabran je 1971, za redovitog 1975. God. 1971. sudjelovao je u osnivanju Instituta za hrvatsku povijest, bio njegov direktor (1972–74) i potom vršitelj dužnosti direktora Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1974–77). Od 1975. izvanredni član JAZU, od 1986. redoviti, gdje je obavljao ili obavlja, među ostalim, i dužnosti voditelja Zavoda za povijesne znanosti u Zagrebu, član je Međuakademijskog odbora za proučavanje patrijarhalnih zajednica, tajnik Međuakademijskog odbora za proučavanje uzroka i posljedica drugog svjetskog rata, pročelnik Odjela za društvene znanosti Istraživačkog centra Akademije. Na temelju domaće i strane, poglavito britanske, neobjavljene arhivske građe proučava međuratno razdoblje povijesti jugoslavenskih naroda i II svjetski rat, s težištem na političkoj i diplomatskoj povijesti, međustranačkim političkim odnosima i djelatnosti istaknutih političara (A. Trumbića, S. Pribićevića, M. Stojadinovića, V. Mačeka i D. Cvetkovića); posebnu pozornost obraća hrvatskomu nacionalnom pitanju. Uz to se bavi istraživanjem i kritičkim objelodanjivanjem vrela toga doba: R. W. Seton–Watson i Jugoslaveni. Korespondencija 1906–1941, 1–2 (London–Zagreb 1976; zajedno sa suradnicima), Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade (1985), Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade, 1–2 (1988). U zbirci rasprava, članaka i polemika Kontroverze iz povijesti Jugoslavije (1987) raspravlja o spornim pitanjima iz političkog života u Hrvatskoj u međuratnom razdoblju te razdoblju II svjetskog rata. Surađuje u publikacijama Istorija XX veka (1961, 1964), Historijski zbornik (1962, 1965–1968/69, 1976/77), Zbornik Historijskog instituta Slavonije (1965, 1966, 1969), Radovi Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1970), Časopis za suvremenu povijest (1970, 1971, 1973, 1975, 1978, 1980, 1983–85), Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 1944. godine (zbornik, Zagreb 1976), Četiri decenije Saveza komunista Hrvatske (Zagreb 1979), Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU (1980), Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf (Željezno 1981, Osijek 1984), Radovi Instituta za hrvatsku povijest (1983, 1985), Vojnoistorijski glasnik (1984), Oslobođenje Hrvatske 1945 (Zagreb 1986) i Adrias (1987). Među tim radovima ističu se: Zagrebačke punktacije i Oko Mačekovih pregovora s grofom Cianom (Istorija XX veka, 1962, 4; 1964, 6), Prilozi za biografiju Ante Trumbića u vrijeme šestojanuarskog režima (1929–35) (Historijski zbornik, 1968/69,21/22), Iz britanske politike prema Hrvatskoj seljačkoj stranci potkraj 1943, i početkom 1944 (Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, 1980, 10), Prilozi za političku biografiju don Frane Bulića (1914–1934) (Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 1985, 18).

DJELA: Sporazum Cvetković–Maček. Beograd 1965. — Svetozar Pribićević u opoziciji (1928–1936). Zagreb 1973. — Maček i politika Hrvatske seljačke stranke (1928–1941), 1–2. Zagreb 1974. — Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941–1943. Zagreb 1985. — Kontroverze iz povijesti Jugoslavije, 1–2 Zagreb 1987–1989. — Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941–1943, 1–2. Zagreb 1988.
 
LIT.: J. Šidak: O nekim prilozima Ljube Bobana povijesti hrvatskog pitanja 1929–1935. Historijski zbornik, 21–22 (1968–69) str. 578–580. — Ljubo Boban. Ljetopis JAZU, 1975, 79, str. 270–276. — A. Feldman: Poticaj daljem istraživanju. Naša knjiga, 1986, 21/22, str. 54–55. — Ž. Krušelj: Historija od stvaranja do krojenja (intervju s Lj. Bobanom). Start, 1986, 466, str. 40–44, 91–92. — F. Mirošević: Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941–1943. Časopis za suvremenu povijest, 18(1986) 1, str. 186–190; Radovi. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, 19(1986) str. 262–266. — B. Petranović: Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade (1941–1943). Jugoslovenski istorijski časopis, 21(1986) 1/4, str. 229–234. — P. Strčić: Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941–1943. Historijski zbornik, 39(1986) 1, str. 281–285. — M. Švab: Više nego vrijedna zbirka izvora za povijest Hrvata 1941–1945. Gordogan, 8(1986) 20/21, str. 201–204. — Ljubo Boban. Ljetopis JAZU, 1987, 90, str. 426–428. — Ž. Krušelj: Istina ne trpi kompromise (intervju s Lj. Bobanom). Danas, 7(1988) 323, str. 35–38.
 
Dragutin Pavličević (1989)