Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BONEFAČIĆ, Branko, pomorskostrojarski i gospodarski stručnjak (Zagreb, 30. X 1923). U Zagrebu je završio osnovnu školu i gimnaziju te 1950. studij pri Strojograđevnom odjelu Tehničkog fakulteta. Doktorirao je 1973. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci tezom Analiza troškova brodskih pogona i mogućnosti njihove minimizacije. God. 1950–60. radi u poduzeću »Rikard Benčić« u Rijeci, a 1960–78. nastavnik je Više pomorske škole u Rijeci. God. 1974. izabran je za izvanrednog profesora na riječkomu Ekonomskom fakultetu, a osnutkom Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj 1978. postaje izvanredni te 1980. redoviti profesor i vodi kolegije tehnika i ekonomika iskorištavanja broda, organizacija održavanja te eksploatacija brodskih pomoćnih strojeva. Pridonio je razvitku pomorskog školstva u Jugoslaviji i Iraku (studija Project of Course Plans and Programmes for the Arabian Gulf Academy, Basrah 1980). — Znanstvene i stručne članke iz područja tehnike i ekonomike iskorištavanja broda objavljuje u Pomorstvu (1969, 1974), Ekonomskom pregledu (1969), Zborniku Više pomorske škole u Rijeci (1969), Pomorskom zborniku (1975, 1979), Zborniku Centra ekonomskih znanosti u Rijeci (1977), Zborniku Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (1979, 1984), Zborniku radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (1980), Suvremenom prometu (1981–83, 1985), Seewirtschaft (Berlin 1984) i dr. Koordinator i suautor je univerzalnog modela preventivno- planskog i korektivnog održavanja broda uz pomoć elektroničkih računala (1987) i projekta automatskog upravljanja brodskim pogonskim strojem, koji omogućuje plovidbu broda pri najpovoljnijoj stopi rentabilnosti (1988). Suautor je prihvaćenog prijedloga jugoslavenskih standarda cijevnih zatvarača (JUS M. C5. 020 do M. C5. 203). Redoviti je suradnik i član uredničkog odbora Znanstvenog savjeta za pomorstvo JAZU (od 1983).

DJELA: Osnovi organizacije i ekonomike za brodske pogonske inženjere. Rijeka 1968. — O nekim aspektima troškova pogonske energije na brodovima trgovačke mornarice. Ekonomski pregled, 20(1969) 9/10, str. 788–800. — Određivanje najpovoljnijeg intervala dokovanja broda praćenjem troškova plovidbe u vezi s obraštanjem trupa. Zbornik Više pomorske škole u Rijeci 1949–1969. Rijeka 1969, 121–130. — Faktogrami profila pomoračkih zanimanja (monografska studija). Rijeka 1975. — Prilog procjeni najpovoljnije istisnine linijskog broda u svjetlu prognoze tržišnih prilika u pomorskom brodarstvu. Zbornik IV simpozija »Teorija i praksa brodogradnje«, Opatija 1980, str. 6–17 do 6–29. — Utjecaj promjena varijabli u računu optimalizacije snage i brzine broda u fazi projektiranja i eksploatacije. Zbornik Centra ekonomskih znanosti u Rijeci, 3(1980) 1, str. 215–231. — Prilog procjeni najpovoljnije brzine broda metodom simulacije. Suvremeni promet, 4(1982) 5/6, str. 385–388. — Einfluss der Einnahmen und Ausgaben auf die optimale Schiffsgeschwindigkeit. Seewirtschaft (Berlin), 16(1984) 12, str. 582–584.
 
Tatjana Delibašić (1989)