Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BONIFAČIĆ, Antun, pisac (Punat na Krku, 8. X 1901). Gimnaziju je polazio u Pazinu i Sušaku. U Zagrebu studirao slavistiku i romanistiku. Doktorirao je tezom Les éléments romantiques chez Gustave Flaubert (1924). Potom je tri godine studirao na Sorboni francusku književnost. Bio je nastavnik u Krku, Sušaku, Somboru i Zagrebu, gdje je predavao francuski jezik na Sveučilištu. Za rata radio je u Odjelu, za kulturne veze pri Ministarstvu vanjskih poslova NDH. Tada je bio potpredsjednik Društva hrvatskih književnika. God. 1945. emigrirao je i neko vrijeme živio u Argentini i Brazilu, potom u SAD. — Nakon kratkotrajne jugoslavensko-unitarističke orijentacije priklonio se krugu desnih, nacionalistički orijentiranih pisaca oko M. Budaka. Pisao je konvencionalnu pejzažističku liriku te prozu s društvenom međuratnom tematikom vezanom uz Krk i Podravinu. Prevodio je s francuskog (A. Gide, G. Flaubert, A. Malraux, H. M. Montherlant i dr.). Poeziju, prozu te književne prikaze i eseje objavio je u Slobodnoj tribuni (1921), Mladoj Jugoslaviji (1922, 1923), Novoj Evropi (1922, 1929), Jugoslavenskoj njivi (1923–24, 1925–26), Riječi (1926–29), Vijencu (1926–28), Savremeniku (1928, 1929, 1931, 1936–38, 1940), Književniku (1929, 1930), Hrvatskom kolu (1934, 1935, 1937, 1938, 1941) te od 1941. do 1945. u publikacijama Hrvatski narod, Spremnost, Plava revija, Croatia, Život za Hrvatsku i dr. Potpisivao se šiframa A. B. i B. Bio je urednik Savremenika (1930, 1931), a s A. Vrbackym izdao je zbornik Velebit. Antologia soúčasnej chorvátskej prózy (Turčianski Sv. Martin 1943). Nakon rata pisao prozu te uređivao više emigrantskih publikacija djelujući na liniji nacionalističke isključivosti i antikomunističke propagande.

DJELA: Pjesme. (Sušak) 1926. — Ljudi zapada. Eseji o André Gideu i Henry de Montherlantu. Zagreb 1929. — Pjesme. Zagreb 1932. — Krv majke zemlje. Zagreb 1935. — Mladice. Zagreb 1938, 19432. — Pjesme. Zagreb 1938. — Paul Valéry (Stvaralački nihilizam). Zagreb 1940. — Entre Jupiter et Mars. La Croatie et l’Europe. Zagreb 1944. — Zwischen Jupiter und Mars. Kroatiens Bekenntnis zu Europa. Zagreb 1944. — Bit ćete kao bogovi (roman). Neka bude svjetlost (novela). Buenos Aires 1950. — Vječna Hrvatska. Chicago 1953.
 
LIT.: A-vić: Antun Bonifačić, Pjesme. Novosti, 20(1926) 314, str. 9. — J. Draganić: Lirika. Riječ, 22(1926) 292, str. 3–4. — G. Krklec: Antun Bonifačić, Pjesme. Vijenac, 5(1927) VII/1–2, str. 29–30. — I. Hergešić (H.): André Gide, Henry de Montherlant i problem zapadne kulture. Obzor, 71(1930) 13, str. 2–3. — K. Mesarić: Dr Ante Bonifačić, Ljudi zapada. Socijalna misao, 3(1930) 1, str. 13–14. — H. Petris (H. P.): Antun Bonifačić – pjesnik mora – pjesnik primorskog sela – čovjek zapada. 15 dana, 2(1932) 10, str. 155–156. — J. Andrić (Dr. A.): Antun Bonifačić, Krv majke zemlje. Obitelj, 8(1936) 1, str. 10. — I. Sekulić (I. S.): Antun Bonifačić, Krv majke zemlje. Letopis Matice srpske, 110(1936) CCCXLV/2, str. 177–182. — D. Žanko: Antun Bonifačić, Mladice. Hrvatska smotra, 7(1939) 6, str. 323–327. — Antun Bonifačić (Stvaralački nihilizam). Novi behar, 13(1939–40) 13/18, str. 243–244. — F. Alfirević: Bonifačićeva knjiga o najtežem piscu svih naroda i svih vremena. Novosti, 34(1940) 213, str. 17–18. — S. Diana: Knjiga o Paul Valéry-u. Hrvatska revija, 14(1941) 3, str. 161–163. — V. Kovačić (vk): Antun Bonifačić (1901–1941). Novi list, 1(1941) 162, str. 14. — Antun Bonifačić. Velebit. Antologia soúčasnej chorvátskej prózy. Turčianski Sv. Martin 1943, 378–379. — V. Jurčić: Književnik Antun Bonifačić. Novi list, 3(1943) 675, str. 210. — V. Nikolić: Bilježka o piscu (pogovor u: A. Bonifačić, Bit ćete kao bogovi. Buenos Alres 1950, 169–172). — S. Korać: Hrvatski roman između dva rata 1914–1941. Rad JAZU, 1972, 362, str. 285–791. — F. Jelić-Butić: Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941–1945. Zagreb 19782.
 
Martin Kaminski (1989)