Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BORČIĆ, Branko, geodet (Prnjavor, 8. VI 1908 — Beograd, 4. VII 1977). Gimnaziju završio 1927. u Sarajevu, diplomirao 1932. pri Geodetsko-kulturnotehničkom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu, doktorirao 1964. na. Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo u Ljubljani tezom Matematička podloga karte svijeta u mjerilu 1:1000 000. God. 1934–44. radi u Odelenju katastra i državnih dobara Ministarstva finansija u Beogradu. U listopadu 1944. stupio u NOV. Od siječnja 1945. do 1951. načelnik je Naučnog i Geodetskog odseka Vojnogeografskog instituta u Beogradu. Istodobno nastavnik je geodezije pri Vojnotopografskom učilištu te od 1948. docent u Tehničkoj velikoj školi u Beogradu. Od 1951. izvanredni je profesor na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje se 1956. habilitirao radom Prilog rješavanju transformacije koordinata između susjednih koordinatnih sistema kod Gauss-Krügerove projekcije. Od 1960. redoviti je profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Zagrebu. — Radeći kao geodet (1934–51) organizirao je i izvodio premjere i sudjelovao u izradbi katastarskih karata za više gradskih naselja (Ćuprija, Leskovac, Brus, Aleksandrovac, Kuršumlija, Crikvenica, Zrenjanin). Zaslužan je za uspjeh probnoga aerofotogrametrijskog premjera općine Mlado Nagoričane (1937–38). Među praktičnim radovima koje je obavio u Vojnogeografskom institutu posebno su važni mjerenje Radovljičkog bazisa kod Bleda (1950) i bazisa između Odre i Velike Gorice kraj Zagreba (1951). Pisao o pitanjima matematičke i geodetske kartografije te objavljivao u Geodetskom glasniku (1939–40), Geodetskoj službi (1951), Geodetskom listu (1955, 1960, 1975), Građevinaru (1958). Bavio se toponimikom i kartografskom terminologijom te sudjelovao u pripremi drugog izdanja Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography. Njegovi udžbenici o kartografskim projekcijama i Gauss-Krügerovoj projekciji koristili su se godinama na geodetskim i prirodoslovno-matematičkim fakultetima kao jedini priručnici te vrste u nas. God. 1977. primio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo.

DJELA: Geodezija, 1–2. Beograd 1945–1946. — Topografija, grafička metoda snimanja. Beograd 1949. — Gaus-Krigerova projekcija. Teorija i primena u državnom premeru. Beograd 1955. — Matematička kartografija. (Kartografske projekcije). Zagreb 1955. — Tablice za transformaciju koordinata između susjednih koordinatnih sistema kod Gauss-Krügerove projekcije. Beograd 1958. — Trigonometrijske i poligonometrijske tablice. Zagreb 1962. — Tablice za računanje osnovnih zadataka u višoj geodeziji i kartografiji na Besselovom elipsoidu između 40° i 50° geografske širine (suautor S. Mesarić). Zagreb 1967. — Stari koordinatni sustavi na području SR Hrvatske i njihova transformacija u sustave Gauss-Krügerove projekcije (suautor N. Frančula). Zagreb 1969. — Gauss-Krügerova projekcija meridijanskih zona. Zagreb 1976. — Višejezični kartografski rječnik (sa suradnicima). Zagreb 1977.
 
LIT.: 60 godina geodetske visokoškolske nastave 1919–1979. Zagreb 1980, 181–183.
 
Nedjeljko Frančula (1989)