Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŠNJAKOVIĆ, Fran, termodinamičar (Zagreb, 12. I 1902). Sin Srećka, kemičara. Gimnaziju završio u Zagrebu, gdje je započeo studij strojarstva. Nastavio i diplomirao 1925. u Dresdenu te se zaposlio kao znanstveni suradnik u dresdenskoj Visokoj tehničkoj školi. God. 1928. doktorirao tezom Bremstoffanalyse mit Bombe, Manometer u. Orsatapparat, a 1931. habilitirao se za docenta. Od 1933. izvanredni profesor Tehničkog fakulteta u Beogradu, a 1936–53. redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Zagrebu, gdje vodi kolegije nauka o toplini, termodinamika, termotehnika te kompresori i rashladni strojevi, te rektor Sveučilišta u Zagrebu (1951/52). God. 1953. postaje redoviti profesor Visoke tehničke škole u Braunschweigu, a 1961–74. redoviti je profesor u Visokoj tehničkoj školi u Stuttgartu, gdje obavlja i dužnost direktora Instituta za termodinamiku zračnoga i prostornoga leta. — B. se bavi eksperimentalnim i teorijskim radom vezanim uz termodinamiku binarnih smjesa i tehničkih procesa kojima su one osnova (rashladni strojevi, ejektori; procesi otparavanja i sušenja, kristalizacija iz otopina i dr.), problemima izgaranja i rasplinjivanja, termodinamikom plinskih plazmi pri vrlo visokim temperaturama, svojstvima disociranih i ioniziranih plinova te njihovim ponašanjem pri velikim brzinama, kao i tehničkim mogućnostima korištenja sunčane energije. Rezultate istraživanja nastoji prikazati, osim u obliku znanstvenih i stručnih članaka, i u inženjerski najprimjenljivijem obliku, razvivši posebnu grafičku metodu prikazivanja. God. 1969. proglašen počasnim doktorom Sveučilišta u Zagrebu.

DJELA: Diagramme und Tabellen zur Berechnung der Absorbtionskaltemaschinen (suautor F. Merkel). Berlin 1929. — Wärmeinhalt flüssiger Aethylalknhol–Wasser–Gemische (suautor A. Grumbt). Berlin 1931. — Technische Thermodynamik, 1–2. Dresden—Leipzig 1935–1937, 19766Toplinski diagrami metanskih reakcija. Tehnički vjesnik, 1943, I/1–2, str. 28–34; II/3–4, str. 110–127. — Rasplinjavanje i čađenje. Zagreb 1944, 19472. — Teorija generatorskih procesa. Zagreb 1947. — Nauka o toplini, 1. Zagreb 1947, 1978 5; 2. 1950, 19764. — Einheitliche Berechnung von Rekuperatoren (suautori M. Viličić i B. Slipčević). Düsseldorf 1951. — Wärmediagramme für Vergasung, Verbrennung und Russbildung. Berlin 1956. — Mollierov IS dijagram za vodu, paru i led od 0,00001 do 30 000 bar i od -60 do 1400°C (suautori U. Renz i P. Burow). Zagreb 1971 (engleski prijevod: Mollier Enthalpy Entropy-diagram for Water, Steam and Ice from 0,00001 to 30000 Bar and from -60 to 1400°C. Zagreb 1971; njemački prijevod: Mollier Enthalpie-Entropie-Diagramm für Wasser, Dampf und Eis von 0, 00001 bis 30000 bar und von – 60 bis 1400°C. Zagreb 1971).
 
LIT.: S. Hondl: Dr. ing Fran Bošnjaković. Ljetopis JAZU, 1941, 53, str. 139–142. — Spomenica Fakulteta strojarstva i brodogradnje 1919–69. Zagreb 1969, 127.
 
Darko Bidjin (1989)