Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRANOVAČKI, Jovan (Branovacsky, Branowaczki), krajiški general-major (Leopoldovo, danas Čenta u Banatu, 1754 — Mutnik ? u Banatu, 31. VIII 1816). Vojnu službu započeo 1775. kao kadet u 13. vlaško-ilirskoj pukovniji banatske Vojne granice. God. 1787. potporučnik je u novoosnovanoj dobrovoljačkoj jedinici Srpski frajkor (Servisches Freycorps). U austrijsko-turskom ratu 1788–91. sudjeluje do 1790. kao zapovjednik frajkora (nazivan Frajkor Branovačkog) u ratnim operacijama u Srbiji s činom natporučnika (1788), kapetana (1788) i majora (1789). O tome je 1790. napisao izvještaj (objavio D. M. Pavlović). U ratovima protiv Francuske 1792–97. unaprijeđen je u čin potpukovnika (1794) i iste godine imenovan zapovjednikom Srpskog frajkora. Kao pukovnik zapovijedao je 1801–07. Ogulinskom pukovnijom i ratovao u Evropi protiv Napoleonove vojske (Bavarska, Ugarska), a 1808. 13. vlaško-ilirskom pukovnijom. Iste godine dobiva čin general-majora. Umirovljen je 1809. — U povijesti Vojne krajine nije ostavio dubljeg traga.

LIT.: Oesterreichischer Militaer-Almanach. Wien 1795, 119, 283. — Schematismus der Kaiserl. königl. Armée. Wien 1805, 218; 1806, 222; 1808, 40, 242, 384; 1810, 347; 1811, 46. — P. Kussan: Kurzgefasste Geschichte des Oguliner dritten National–Grenz–Infanterie–Regiments. Wien 1852, 11, 24. — G. Šupica (J. Šupica): Kratke čerte iz života Joana Branovačkog’, c. k. general maiora. Sedmica, 3(1854) 2, str. 12–13. — C. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 2. Wien 1857, 116–117. — D. M. Pavlović: Srbija za vreme poslednjeg austrijsko-turskog rata (1788–1791. g.). Beograd 1910, 109–118, 152, 283–287. — D. Pantelić: Kočina krajina. Beograd 1930, 11, 32, 37–43, 46, 68, 70, 84–85, 95–102, 106–107, 118.
 
Mirko Valentić (1989)