Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRAUM, Franjo, geodetski inženjer (Zagreb, 14. III 1914). Realnu gimnaziju završio u Zagrebu, diplomirao 1939. pri Geodetsko-kulturnotehničkom odjelu Tehničkog fakulteta, doktorirao 1960. u Zürichu pri Eidgenössische Technische Hochschule tezom Die Beseitigung der Modelldeformationene in Senkrechtaufnahmen durch die Aenderung der relativen oder der inneren Orientierung. Najprije radio na lokalnoj triangulaciji općine Kuzmin, a na početku 1940. odlazi u Jenu, gdje se do 1941. u firmi Zeiss-Aerotopograph specijalizira u fotogrametriji. Od 1941. do oslobođenja radi u Zemljopisnom zavodu u Zagrebu kao geodetski inženjer na poslovima nivelmana i obnovi topografskih karata. Istodobno od 1942. predaje honorarno fotogrametriju i kartografiju na Tehničkom fakultetu. God. 1945/46. radi u Ministarstvu građevina NRH na poslovima nivelmana i fotogrametrije. Od 1947. docent je Tehničkog fakulteta u Zagrebu i predstojnik njegova novoosnovana Zavoda za fotogrametriju (do 1982). God. 1959. izabran je za izvanrednog profesora Arhitektonsko- građevinsko-geodetskog fakulteta, a 1963. za redovitog profesora Geodetskog fakulteta, gdje ostaje do umirovljenja 1984. Radove, uglavnom iz područja orijentacije fotogrametrijskih snimki, objavio je u publikacijama Geodetski list (1947–61, 1969, 1977, 1980–87), Allgemeine Vermessungsnachrichten (Berlin 1951, 1956), Bildmessung und Luftbildwesen (Berlin 1954), Schweizerische Zeitschrift für Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie (Winterthur 1955–57), Oesterreichische Zeitschrift für Vermessungswesen (Beč 1956), Photogrammetria (Amsterdam 1956/57, 1971), Vermessungs-Informationen (Jena 1957), Deutsche Geodätische Kommission bei der Bayerische Akademie der Wissenschaften (München 1961), Rad JAZU (1965, 331), Zbornik radova Geodetskog fakulteta (Zagreb 1965, 1968, 1970, 1975–77, 1980, 1982), Vermessungstechnik (Berlin 1972) te u zbornicima posvećenim prof. F. Loschneru (Aachen 1977) i prof. K. Rinneru (Graz 1982). Od 1975. do 1988. stalni je član Comité International de Photogrammétrie Architecturale (CIPA) u Parizu, a od 1988. počasni član tog komiteta. Od 1977. član je suradnik JAZU. God. 1979. primio Nagradu »Nikola Tesla«.

DJELA: Elementarna fotogrametrija. Zagreb 1969. — Objektivno optičko redresiranje. Zagreb 1970. — Fotogrametrijsko snimanje. Zagreb 1973, 19822. — Fotogrametrijsko snimanje i kartiranje arhitektonskih i kulturno-historijskih objekata te historijskih urbanih cjelina. Zagreb 1978. — Diferencijalno redresiranje i preslikavanje. Zagreb 1982. — Orijentacija fotogrametrijskih snimaka, 1. Orijentacija pojedinačnih snimaka. Zagreb 1986; 2. Nutarnja i relativna orijentacija aerosnimaka. Zagreb 1976; 3. Orijentacija terestričnih stereoparova. Zagreb 1984; 4. Apsolutnk orijentacija i deformacija modela. Zagreb 1980.
 
LIT.: M. Janković: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1919–1969. Zagreb 1970. — Franjo Braum. Ljetopis JAZU, 1977, 81, str. 475–477.
 
Redakcija (1989)