Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRUBER, Dane, povjesničar (Senj, 17. VI. 1856 – Zagreb, 21. III. 1927). U Senju završio gimnaziju 1874, zemljopis i povijest diplomirao 1878. te 1889. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. God. 1875–79. asistent je arheološkog odsjeka zagrebačkoga Zemaljskog muzeja, zatim gimnazijski profesor u Bjelovaru 1879–81, Zagrebu 1881–82, Požegi 1882–95. i ponovno u Zagrebu 1895–1910. Za privatnog docenta hrvatske povijesti u doba narodne dinastije habilitirao se 1902. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. God. 1909. podijeljen mu je naslov izvanrednoga sveučilišnog profesora i on 1910. prelazi na Fakultet. God. 1916. je umirovljen, 1919. imenovan honorarnim docentom hrvatske povijesti, 1920. reaktiviran kao srednjoškolski nastavnik i 1921. imenovan srednjoškolskim ravnateljem, ali i dalje predaje na Fakultetu. Težište njegova istraživanja bilo je na anžuvinskom razdoblju hrvatske povijesti: Borba Ludovika I. s Mlečanima za Dalmaciju 1348–1358 (Rad JAZU, 1903, 152), Dalmacija za Ludovika I. 1358–1382 (Ibid., 1906, 166; 1907, 168 i 170). Bavio se i nepotpuno riješenim pitanjima iz hrvatske povijesti do XII. st., poviješću Dukljansko-barske i Dubrovačke nadbiskupije do pol. XIII. st. (Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arkiva, 1912–13) te razdobljem protuturskih borba. Rezultate je objavljivao u časopisima i zbornicima Vienac (1878, 1882–83, 1894, 1896–98, 1900–02), Narodni koledar (1879), Izvješća o Kr. velikoj gimnaziji u Požegi (1882–83, 1885–88), Nastavni vjesnik (1893–96, 1898, 1900–01, 1905, 1907–11, 1913–14, 1919–26), Prosvjeta (1901, 1903–08), Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva (1901, 1903, 1905, 1908–09, 1911, 1917–18, 1925), Ljetopis JAZU (1905, 20), Savremenik (1906, 1908–09, 1918–19), Bulićev zbornik (Zagreb–Split 1924), Zbornik kralja Tomislava (Zagreb 1925). Ocjene i prikaze te povijesne članke objavljivao je u nizu novina i revija: Agramer Tagblatt, Bratimstvo (Beograd), Glas Crnogoraca (Cetinje), Glas Matice hrvatske, Hrvatska, Hrvatski dnevnik, Hrvatski dom, Hrvatski učitelj, Hrvatsko kolo, Jutarnji list, Narodne novine, Narodnost, Naše jedinstvo, Obćinski glasnik, Obzor, Omladina, Pobratim, Slobodna tribuna, Smotra dalmatinska, Sriemski Hrvat, Südslavische Revue, Trgovinski glasnik (Beograd). Od njegovih radova, uz Povijest Istre, u kojoj je dao cjelovit prikaz njezine povijesti s dopunom o hrvatskom narodnom preporodu iz pera V. Spinčića, valja spomenuti manje sinteze Hrvatska za vrijeme narodnih vladara od doseljenja do 1102, zatim Hrvatska u vrijeme Anžuvinaca od godine 1301. do 1381. te Pregled povijesti Bosne i Pregled povijest Istre što ih je napisao za ediciju Znameniti i zaslužni Hrvati (Zagreb 1925). Bio je izvanredni član JAZU, član DHK i MH.

DJELA: Borba Hrvata sa Turci od pada Sigeta do mira žitva-dorožkoga 1566–1606. Zagreb 1879. – Nelipić, knez cetinski i kninski. Zagreb 1886. – Vojevanje Ljudevita I. u Dalmaciji sa hrvatskimi velmožami i sa Mletčani od početka njegova vladanja pa do osamgodišnjega primirja sa Mletčani (1342–1348). Požega 1888. – Povijest Istre (suautor V. Spinčić). Zagreb 1924 (pretisak 1987).
 
LIT.: I. Steklasa: Odgovor na kritiku moje knjige »Zemljopis i statistika austro-ugarske monarhije za srednja učilišta« u II. svesku Nastavnog vjesnika. Hrvatski učitelj, 17(1893) 3, str. 45–47; 4, str. 57–61. – Isti: Odgovor g. dr. Dani Gruberu. Ibid., 12, str. 187–189. – -d-: Sud dra T. Maretića o klasičnoj nastavi. Narodne novine, 61(1895) 265, str. 2. – Iz starije hrvatske povijesti. Napisao dr Dane Gruber. Obzor, 42(1901) 93, str. 4. – -p-: Iz starije hrvatske povijesti. Napisao dr Dane Gruber. Vienac, 33(1901) 18, str. 357–358. – (M. Prelog): Dr. Dane Gruber, Dalmacija za Ludovika I. (1358–1382) I. dio (1358–1367). Savremenik, 3(1908) 1, str. 55–56. – i: »Hrvatsko kolo«. (Von einem suedslavischen Politiker). Agramer Tagblatt, 25(1910) 22, str. 1. – (J.) Modestin: Prof. D. Gruber, Komentar »Smrti Smail-age Čengića« od Ivana Mažuranića. Zagreb 1923. Nastavni vjesnik, 31(1922–23) str. 342–346. – (Osvrti na Povijest Istre): N. Žic, Slobodna tribuna, 4(1924) 570, str. 5–6. – (F. Bučar), Vijenac, 3(1925) 7/8, str. 239. – S. Ilijić, Hrvatski list, 6(1925) 18, str. 2. – M. V., Nova škola, 2(1925) II/8, str. 125–126. – M. Mirković, Jugoslavenska njiva, 9(1925) II/3, str. 98–100. – K. M., Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (Ljubljana), 7–8(1926–27) 1/4, str. 61–62. – V. Klaić: Dr. Dane Gruber. Ljetopis JAZU, 1926, 39, str. 50. – Da li je papa razrješio zakoniti brak bosanskog kralja? Život, 7(1926) 4, str. 251–252. – (Nekrolozi): Novosti, 21(1927) 82, str. 6. – Riječ, 23(1927) 68, str. 8. – Slobodna tribuna, 7(1927) 705, str. 4. – J. Nagy, Izvještaj Matice Hrvatske za god. 1926. Zagreb 1927, 3–7. – Isti, Savremenik, 20(1927) 4, str. 189–190. – N. Zega, Etnolog (Ljubljana), 2(1928) str. 89. – Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 2. Zagreb 1969. – R. Mihaljčić: Gruber Dane. Enciklopedija srpske istoriografije. Beograd 1997, 336.
 
Mladen Švab (2002)