Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUĆA, Frano (Francesco Bucchia), pjesnik (Kotor, početak XVI st. — Kotor, poslije 1557). Brat Vicka, pjesnika, te Tripa i Jerolima, istaknutih općinskih djelatnika. I sam je obavljao javne dužnosti: spominje se kao izvanredni sudac (1552) i član Vijeća umoljenih (1557). Pripadao je kotorskom krugu pjesnika humanista XVI st. Pjevao je na latinskome, a vjerojatno i talijanskom jeziku, no njegovi stihovi nisu sačuvani. Istaknuti kotorski humanistički i petrarkistički pjesnik Lj. Paskvalić ispjevao je njemu u čast dva soneta pod naslovom A. M. Franceschetto Bucchia (Rime volgari, 2. Venecija 1549, 80–81; objavio ih je i A. Bacotich) i oni su, za sada, jedina potvrda o Franinu pjesništvu. U njima ga Paskvalić izdašno hvali, izričito navodeći njegove stihove (»vostre purgate e terse Rime«) kojima će postati slavan te ga potiče na dalji pjesnički rad.

LIT.: Đ. Körbler: Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku. Rad JAZU, 1916, 212, str. 8–9, 18. — A. Bacotich (a. b.): Delle rime volgari di Messer Ludovico Paschale di Catharo, Dalmatino. Archivio storico per la Dalmazia (Roma), 1(1926) II/8, str. 6, 11–12. — R. Kovijanić: Kotorski pjesnici – humanisti. Stvaranje, 8(1953) 112, str. 53. — Isti: Književnost Kotora. Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore 1948–1968 (spomenica). Kotor 1970, 106–107. — R. Rotković: Crnogorsko književno nasljeđe, 1. Titograd 1976, 115.
 
Miljenko Foretić (1989)