Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BURA, Dimitrije, šumarski stručnjak (Dicmo kod Sinja, 15. I 1911 — Beograd, 19. VI 1987). Nakon završene gimnazije u Srbobranu studira šumarstvo u Beogradu i Brnu (ČSSR), gdje diplomira 1934. Najprije radi u Novom Sadu potom do kraja 1947. u Bosni, do 1953. profesor je u Srednjoj šumarskoj školi za krš u Splitu, 1953–56. zaposlen je u privrednim i upravnim službama u Splitu. Od 1956. tajnik je za uzgoj i zaštitu šuma te zaštitu zemljišta od erozije u Savezu poljoprivredno-šumarskih komora Jugoslavije, a potom radi u Jugoslavenskomu savjetodavnom centru za poljoprivredu i šumarstvo u Beogradu od njegova osnutka 1959. do umirovljenja 1974. Tu se posebno bavio podizanjem plantaža i intenzivnih kultura topola i četinjača. Bio je urednik edicije Krš Jugoslavije, monografije Deliblatska peščara 1818–1968, časopisa Topola i drugih stručnih edicija. Bio je i aktivan član šumarskih društvenih organizacija, Narodne tehnike te organizacije izviđača. Surađivao je u publikacijama: Jugoslovenska šuma (1937), Šumarski list (1955, 1960–62, 1965), Topola (1957, 1959–71, 1973–74), Savetovanje o kršu Jugoslavije (1958), Zbornik Društva inženjera i tehničara u Splitu (1958), Glasnik za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AKMO (1960), I jugoslovensko savetovanje o zaštiti šuma (1960), Šumarstvo (1960), Savremena poljoprivreda (1961), Protivpožarna zaštita (1963), Revija 76. Novasadskog sajma (1976), Drvarski glasnik (1977) i Privredni pregled (1978). Projektirao parkovno pošumljivanje prostora tvornice u Ražinama (1952) te zaštitnog pojasa za tvornicu »Soko« u Mostaru (1953).

DJELA: Šumarsko građevinarstvo. Udžbenik za srednje šumarske škole. Sarajevo 1952. — Četinari brzog rasta u plantažama i kulturama. Beograd 1959. — Plantaže topola sa poljoprivrednim međukulturama. Beograd 1960. — Plantaže topola, tehničko-tehnološki priručnik. Beograd 1967. — Sistemi i mehanizacija šumskih rasadnika i pošumljavanja (suautor M. Đukić). Beograd 1978.
 
LIT.: D. Nikolić: Dimitrije Bura. Šumarštvo, 1987, 3, str. 91–92. — O. Piškorić: Dimitrije Bura, dipl. inž. šum. 1911–1987. Šumarski list, 111(1987) 10/12, str 698–699. — L. Šimončič: V spomeni Dimitriju Buri. Gozdarski vestnik, 1987, 9, str. 420.
 
Oskar Piškorić (1989)