Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUTULA, Ivan, kemičar (Zagreb, 3. V1 1932). Srednju tehničku školu završio u Zagrebu 1949. te do 1954. radio kao tehničar u zagrebačkoj »Plivi«. Kemiju diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1958. God. 1960–66. asistent u Max-Planck-Institutu u Heidelbergu, gdje 1963. stječe doktorat znanosti tezom o sintezi i bakteriostatskom djelovanju nekih aminobenzilskih spojeva. Od 1966. do 1970. vodi kemijska istraživanja u »Rhein-Chemic Rheinau« u Mannheimu, potom je znanstveni suradnik u »Plivi«. Od 1974. izvanredni a od 1979. redoviti profesor farmaceutske kemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Od 1986. zaposlen je u Savezu kemičara i tehnologa Hrvatske. — B. istražuje mogućnosti katalitičkog hidriranja organskih spojeva (Angewandte Chemie, Weinheim 1966; Justus Liebigs Annalen der Chemie, Weinheim 1968–69, 1976; Croatica chemica acta, 1971–73, 1976; Synthesis, Stuttgart 1976). Objavio više radova o pojedinim organskim kemijskim reakcijama i sintezama organskih spojeva (Chemische Berichte, Weinheim 1977; Croatica chemica acta, 1977–85; Angewandte Chemie, 1982; Synthesis, 1983). Patentirao više od 30 postupaka za pripremanje sintetskih lijekova (tuberkulostatika, psihostimulansa, vitamina, antiaterosklerotika) i različnih međuproizvoda u organskoj sintezi. Od 1978. glavni i odgovorni urednik časopisa Kemija u industriji.

 
Ljubiša Grlić (1989)