Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CERIĆ, Viktor, pomorsko-privredni stručnjak i publicist (Kraljevica, 7. IV 1894 — Rijeka, 20. III 1976). Nakon završetka Nautičke škole u Bakru 1911, plovi kao kormilar i časnik palube na brodovima riječkoga parobrodarskog društva Levante. Za I svjetskog rata obavlja službu peljara na plovidbenom pravcu Biograd–Split u austrougarskoj ratnoj mornarici. God. 1916. položio je ispit poručnika trgovačke mornarice, a 1918. kapetana duge plovidbe. Po završetku rata pohađa ekonomski studij na Politehnici u Cöthenu u Njemačkoj i boravi na stručnom usavršavanju u Londonu. Direktor je »Export-importa« u Bakru (1921), zamjenik direktora Zavoda za vanjsku trgovinu u Beogradu (1937), a 1937–41. direktor Javnih i slobodnih carinskih skladišta sušačke luke. U međuratnom razdoblju stručnjak je za tranzit, uvoz i izvoz te pravni savjetnik pri Trgovačkoj i obrtničkoj komori u Zagrebu. Kao predstavnik Privrednog udruženja u Bakru, Privrednog vijeća i Trgovačkog doma u Sušaku neposredno prije II svjetskog rata potiče izgradnju bakarske luke, prometno povezivanje Slovenije sa Sušakom izgradnjom željezničke pruge i proširenje sušačke luke te oživljavanje njezina robnog i tranzitnog prometa. Tim akcijama znatno je utjecao na ubrzanje ekonomskog razvoja Sušaka i Hrvatskog primorja. Tokom drugog svjetskog rata interniran u talijanskim logorima. Nakon oslobođenja radi na organizaciji vanjske trgovine u Beogradu, od 1946. do 1947. rukovodilac je Generalne direkcije za međunarodnu špediciju u Beogradu, a 1947. postaje savjetnik Trgovinske komore u Rijeci te sudjeluje u raspravama o organizaciji jugoslavenske trgovačke mornarice (1953). Od 1952. savjetnik je u riječkom »Transjugu«, a 1966/67. generalni direktor. Također kao honorarni nastavnik vodi kolegije međunarodni promet i špedicija na Višoj školi za vanjsku trgovinu u Beogradu te na višim pomorskim školama u Rijeci i Kotoru. — Autor je knjiga i stručnih članaka iz područja pomorstva, transporta, turizma i međunarodne špedicije. Objavljivao u periodicima Hrvatsko pravo (1907), Jugoslavenski Lloyd (1919–21, 1935–38, 1940), Jugoslavenski pomorac (1921–22, 1932), Naša sloga (Sušak–Karlovac 1928–31), Nova Evropa (1929), Almanah grada Sušaka (1931), Jugoslavenska narodna privreda (1931), Privredna revija (1931), Industrijski pregled (1934), Primorje (1940–41), Ekonomska politika (1960–70), Pomorski zbornik (1963–72) i Međunarodni transport (1968–76). Piše o značenju i pitanjima razvoja jadranskih luka i usavršavanju lučkog prometa, o razvoju trgovačke mornarice i važnosti brodskih veza za privredu zemlje, o brodograđevnoj industriji, o značenju pomorstva za narodnu privredu, o pomorskoj politici te pomorskoj upravi i ribarstvu. Napisao je skripta iz vanjske trgovine za vanjskotrgovinske i pomorske škole. Jedan je od utemeljitelja Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije te tajnik i predsjednik njegova Odjela za ekonomiku pomorstva (1970–72). God. 1968. primio Nagradu grada Rijeke za životno djelo.

DJELA: Vodič kroz Gornje Primorje: od Sušaka do Obrovca. Bakar 1923. — Osnovi transporta u vanjskoj trgovini. Beograd 1951. — Međunarodni transport morem i željeznicom (suautor D. Prezelj). Rijeka 1955. — Međunarodni transport s transportnim osiguranjem. Beograd 1959, Rijeka 19652. — Leksikon pojmova u međunarodnoj transportnoj trgovini. Zagreb 1960. — Međunarodni transport u teoriji i praksi. Rijeka 1968, 1972. — Pomorska privreda (suautor A. Turina). Rijeka 1973. — Leksikon međunarodnog transporta i trgovine. Rijeka 1975.
 
LIT.: Ljetopis Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije, 1. Zadar 1967.
 
Radojica F. Barbalić i Tatjana Delibašić (1989)