Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CRNIĆ, Rudolf, kapetan duge plovidbe, pomorski pisac i publicist (Zagreb, 12. II 1893 — Dugo Selo, 8. V 1945). Nautičku školu završio u Bakru 1917. God. 1919. polaže ispit za poručnika trgovačke mornarice, a 1925. za kapetana duge plovidbe. Organizator je i tajnik Kluba jugoslavenskih pomoraca u Zagrebu (1920–1941), a 1921. sudjeluje u izradbi pomorske terminologije. God. 1921–41. urednik je časopisa Jugoslavenski pomorac, a 1939. polaže ispit za kapetana korvete u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici. U predratnoj Jugoslaviji povremeno plovi kao časnik palube na putovanjima s učenicima pomorskih akademija na školskom brodu »Vila Velebita« (1922–24), kao drugi časnik, na parobrodu Jugoslavenskog Lloyda, a.d. Split »Princesa Olga« (1935), te kao časnik palube do 1939. na brodovima brodarskog društva Oceania (parobrod »Bor«, »Dunav«, »Vid«, »Sud«, »Vila«, »Timok«, »Kostrena«), parobrodima Parobrodarskog društva »Alcesu« iz Orebića (»Bosiljka« i »Karmen«) i parobrodu »Vido«, vlasništvu Jugolevanta iz Dubrovnika. Bio je ukrcan i na ratnim brodovima: T-2 kao prvi časnik (1926) i »Zmaju« (1939). U aprilskom ratu, 1941. prilikom napada talijanske avijacije na Šibenik i njegovu luku, za posadu »Zmaja« na kojem je bio ukrcan i C. dana je ocjena »... postojano i odvažno pružala je otpor napadačima.« (Izvještaj Muzeja grada Šibenika, br. 180 od 5. VIII 1986). Tokom II svjetskog rata interniran je u koncentracijskom logoru »Danica« u Koprivnici, a zatim u Jasenovcu. — U razdoblju između dva rata jedan je od promicatelja pomorsko-jadranske orijentacije, držeći predavanja o moru i pomorstvu u udruženjima poput Jadranske straže po gradovima Hrvatske. God. 1922. predaje na Kraljevskoj trgovačkoj akademiji u Zagrebu. Autor je Pomorskog rječnika (1922) i Pomorske čitanke (1923) te skripta Predavanja o brodarstvu (1923). Objavljivao stručne i popularne članke iz pomorstva u zagrebačkoj periodici: Hrvatski drvotržac (1920), Jugoslavenski ekonomist (1920), Jugoslavenski Lloyd (1920), Novosti (1920–41), Trgovac (1920), Obzor (1921), Jugoslavenski pomorac (1921–41), Svijet (1926), Ilustrovani život (1927), Zagrebački kaleidoskop (1927), Privredni pregled (1931). Objavljivao članke i u listu za satiru i humor Koprive (1930, 1939–41) i časopisu za kino i kazalište Kulisa (1930–34). Bio je član Jugoslavenskoga novinarskog udruženja (od 1922), predsjednik Mornaričke sekcije Jadranske straže u Zagrebu (1935), te Upravnog odbora Jadranske straže (1939). God. 1939. organizirao veliku pomorsku izložbu na Zagrebačkom zboru.

DJELA: Pomorski rječnik. Zagreb 1921. — Pomorska čitanka. Zagreb 1923.
 
LIT.: Poznati jugoslavenski novinar posjetio Las Palmas. Hoy (Las Palmas), 1933, 20. X, str. 20. — Razgovarajući sa R. Crnićem, jugoslavenskim novinarom i pomorcem. Ibid., 24. X, str. 20. — 90-godišnjica bakarske nautike. Bakar 1940, 51. — M. Riffer: Grad mrtvih Jasenovac 1943. Zagreb 1946, 36. — O. Fio: Prilog bibliografiji naših pomorskih novina i časopisa (1835–1956). Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 4–5(1956) str. 684. — 125. obljetnica pomorskog školstva u Bakru (1849–1974). Bakar 1974, 32, 68. — I. Marochino: Grad Bakar kroz vjekove. Bakar 1978, 177.
 
Tatjana Delibašić (1989)