Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČIZMIĆ, Ivan, povjesničar (Zadvarje, 28. VIII. 1934). Klasičnu gimnaziju završio 1953. u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao povijest 1959. te doktorirao 1973. temom o jugoslavenskom iseljeničkom pokretu u SAD i stvaranju jugoslavenske države 1918. God. 1963. završava studij prava u Zagrebu. Šk. god. 1963/64. bio asistent na Pravnom fakultetu u Splitu, od 1964. radio u Matici iseljenika Hrvatske u Zagrebu, od 1988. znanstveni je savjetnik u Institutu za migracije i narodnosti i od 1993. u Institutu za primijenjena društvena istraživanja. Proučava povijest iseljivanja i iseljeništva iz Jugoslavije, posebice iz Hrvatske. Surađivao u publikacijama: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (1964), Historijski zbornik (1966–67, 1974–75), Iseljenički kalendar (1966–83), Matica (1966–84), Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica (Bratislava 1970), Zbornik Historijskog arhiva u Karlovcu (1970), Emigration from Northern, Central and Southern Europe (Kraków 1981), Vyst'ahovalectvo a život krajanov vo svete (Bratislava 1982), American Labor and Immigration History 1877–1920: Recent European Research (Chicago 1983).

DJELA: Iseljavanje iz Hrvatske u razdoblju od 1880–1914. Historijski zbornik, 27–28(1974–75) str. 27–47. — Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918. Zagreb 1974. — Iz Dalmacije u Novi Zeland. Zagreb 1981. — Bračani u svijetu. Brački zbornik, 1982, 13, str. 77–292. — Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država. Zagreb 1982.
 
LIT.: B. Vranješ: Dr Ivan Čizmić. Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918. Časopis za suvremenu povijest, 6(1974) 3, str. 156–159. — J. Šidak: Ivan Čizmić, Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje zajedničke države Jugoslavena 1918. Historijski zbornik, 27–28(1974–75) str. 395–401. — Lj. Antić: Ivan Čizmić, Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država. Radovi. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, 1983, 16, str. 279–281. — T. Macan: Ivan Čizmić, Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država. Arhivski vjesnik, 27(1984) str. 242–244.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1993)