Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČRNKO, Josip, metalurg (Podbrđe kraj Popovače, 1. I. 1943). Tehničku školu završio 1962. u Zagrebu, a 1967. diplomirao na sisačkom Odjelu za metalurgiju Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao 1978. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu disertacijom Mogućnosti i uvjeti solvent ekstrakcije željeza (III) iz sumporno-kisele otopine, dobivene izluživanjem troske nastale kod prerade crvenog mulja Krupp-Rennovim postupkom, di(2-etilheksil) fosfornom kiselinom u drugom ekstrakcijskom krugu i reekstrakcija željeza (III) u poluindustrijskom obimu. God. 1967–70. radio u varaždinskoj Ljevaonici i tvornici armatura; od 1970. radi na Metalurškom odjelu zagrebačkoga Tehnološkog fakulteta i od 1979. na Metalurškom fakultetu u Sisku (od 1985. redoviti profesor), kojemu je jedan od osnivača. Također je 1978–84. predavao u Kosovskoj (Titovoj) Mitrovici na Rudarsko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Prištini. Bavi se metalurškom toplotehnikom, metalurškim pećima i pripremom. Kao autor ili suautor surađivao u časopisima Metalurgija (1974–77, 1979, 1987–90) i Travaux du Comité international pour l’étude des bauxites, des oxydes et des hydroxydes d’aluminium (ICSOBA, 1976, 1981–83) te s više od pedeset prinosa u zbornicima radova s domaćih i inozemnih skupova.

DJELA: Kinetics and Mechanism of the Acid Kaolin Leaching Process (suautori Ž. Živković i G. Sretenović; u: Leaching and Diffusion in Rocks and Their Weathering Products. Athens 1983, 63–77). — Talionički agregati, vatrostalni materijal, gorivo (u: Ljevački priručnik. Zagreb 1985, 489–585). — Modeliranje procesnih operacija u metalurgiji (skripta). Sisak 1990.
 
LIT.: Bibliografija 1961–1985. SOUR MK »Željezara Sisak«. Sisak 19852.
 
Redakcija (1993)