Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČUBRANIĆ, Nikola, geodet (Baška na Krku, 13. IX. 1905 — Zagreb, 6. II. 1989). Klasičnu gimnaziju polazio u Senju 1918–26, a na Tehničkom fakultetu u Zagrebu (Geodetsko-kulturno-tehnički odjel) diplomirao 1931. God. 1932–41. radi u Ministarstvu financija u odjelu katastra i državnih dobara u Beogradu, a 1941–45. u Katastru i Državnoj izmjeri u Zagrebu. Disertaciju Trigonometrijsko mjerenje visina obranio 1945. te bio izabran za izvanrednog profesora na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1951. predaje višu geodeziju na zagrebačkom Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, a 1957. postaje redoviti profesor. Umirovljen 1976. — Obavio je 40-ak važnih i po mnogim osobinama pionirskih geodetskih premjera i snimanja terena (komasacija u Srijemu; premjera Požarevca, Šapca, Skoplja) te dao osnovne koordinate za područje Hrvatske, Slovenije i Bosne. Radove objavljivao u časopisima Tehnički list (1936–39), Geodetski list (1947–49, 1951–54, 1956, 1959, 1962–63, 1971–72, 1974), Zeitschrift für Vermessungswesen (Stuttgart 1954), Atti dell’ Osservatorio astrologico di Brera (Milano 1963), International Hydrographic Review (Monaco 1963), Dijalektika (1968). Od 1975. bio član suradnik JAZU, a 1976. primio Nagradu za životno djelo.

DJELA: Geodetski priručnik (suautor). Zagreb 1948. — Račun izjednačenja. Zagreb 1948. — Viša geodezija, 1. Zagreb 1954, 19742; 2. 1974. — Točnost visinskog povezivanja otoka pomoću trigonometrijskog nivelmana. Zagreb 1956. — Račun izjednačenja. Zagreb 1958. — Geodetski rad Ruđera Boškovića. Zagreb 1961. — Težine mjerenja. Zagreb 1965. — Teorija pogrešaka s računom izjednačenja. Zagreb 1967, 19802. — Opažanja umjetnih Zemljinih satelita. Zagreb 1971.
 
LIT.: Nikola Čubranić. Ljetopis JAZU, 1979, 79, str. 489–492; 1981, 84, str. 304. — K. Čolić: O životu i radu prof. dr. inž. Nikole Čubranića (1905–1989). Geodetski list, 43(66)(1989) 4/6, str. 85–95. — V. Filipović: Nikola Čubranić. Vijesti JAZU, 10(1989) 23, str. 26.
 
Darko Bidjin (1993)