Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČUPAR, Ivo, stomatolog i čeljusni kirurg (Brod na Savi, 29. IX. 1901 — Zagreb, 28. IX. 1981). Gimnaziju pohađao u Požegi, medicinu studirao u Pragu i Berlinu, gdje je 1928. doktorirao radom o Bowenovoj bolesti. Od 1929. do 1930. radi kao sekundarni liječnik u rodnom gradu, a zatim dvije godine specijalizira stomatologiju i čeljusnu kirurgiju u Grazu i Beču. God. 1933. radi kao volonter u zagrebačkoj Kirurškoj klinici te potkraj godine prelazi u Kliniku za uho, nos i grlo u Zagrebu, gdje uređuje stomatološki ambulatorij. God. 1934. preuzima vodstvo novoosnovanog Odjela za kirurgiju čeljusti pri istoj klinici, a 1935–38. usavršava se u Pragu, Parizu, Beču, Berlinu i Rimu. Radom Stomatologija u svijetlu opće medicine habilitirao se 1938. pri katedri za stomatologiju zagrebačkoga Medicinskog fakulteta te iste godine preuzima vodstvo katedre, a u jesen 1939. osniva i uređuje Stomatološku kliniku u Zagrebu, koju će – pod imenom Klinika za bolesti usta, zubi i čeljusti, zatim Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju te naposljetku Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta – voditi do umirovljenja 1972. Za izvanrednog profesora zagrebačkoga Medicinskog fakulteta izabran je 1942, a za redovitog 1949. Kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije boravio je 1947. u Velikoj Britaniji i Italiji radi upoznavanja organizacije i metoda rada u ustanovama za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju. Bio je suosnivač Odontološkog odjela (poslije Stomatološki odsjek) zagrebačkoga Medicinskog fakulteta (1948) odnosno Stomatološkog fakulteta (1962), na kojem je bio voditelj katedre za čeljusnu kirurgiju. God. 1955. izabran je za dopisnoga, 1958. za pravog člana JAZU, a 1959–73. tajnik je njezina Razreda za medicinske znanosti. Bio je pionir maksilofacijalne kirurgije u nas, pa je njegovom zaslugom 1948. taj ogranak kirurgije priznat kao posebna specijalnost. — U problematici ozljeda čeljusti i lica istaknuo je značenje koordinacije protetičkih i kirurških zahvata te je tvorac originalne protetičke konstrukcije, dok je u primjeni kirurških zahvata razvio nove metode osteosinteze šinom i pločicama (Liječnički vjesnik, 1935, 1942; Folia stomatologica, 1937, 1940; Vojnosanitetski glasnik, 1940; Československá stomatologie, Prag 1947; Chirurgia maxillofacialis & plastica, 1956, 1959–60; Archives de Stomatologie belge, Bruxelles 1958). U radovima o malignim tumorima obrađivao je pitanja epidemiologije, klasifikacije i rane detekcije karcinoma, a na području benignih tumora bavio se napose patogenezom i klinikom cističnih tumora (Folia stomatologica, 1940; Liječnički vjesnik, 1941; Medicinski glasnik, 1956; Chirurgia maxillofacialis & plastica, 1956, 1960, 1967–68, 1972; Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1970; Libri oncologici, 1972). Osobito se bavio kongenitalnim rascjepima usne i nepca s kirurškog aspekta, iznijevši vlastitu metodu rekonstrukcije nepca, te sa socijalno-medicinskoga (Chirurgia maxillofacialis & plastica, 1961, 1965–66, 1968, 1970, 1973; Revue de Stomatologie, Pariz 1962; Liječnički vjesnik, 1962–63; Clefts of Lip, Alveolus and Palate. Transactions of the 3rd Yugoslav Congress of Plastic and Maxillofacial Surgery, Maribor 1968). Na području deformiteta ličnih kostiju razvio je nove operativne metode, napose kosu osteotomiju mandibule kod progenije (Zbornik radova Otorinolaringološke klinike u Zagrebu, 1948; Zeitschrift für Stomatologie, Beč 1954; Vojnosanitetski pregled, 1956; Rad JAZU, 1958, 316; Chirurgia maxillofacialis & plastica, 1956–57, 1964, 1966). Bavio se kliničkim i eksperimentalnim istraživanjima transplantacije tkiva, razvivši originalnu metodu transplantacije kože u usnu šupljinu radi pokrivanja velikih defekata nepca (Folia stomatologica, 1950; Revue de Stomatologie, 1952; Rad JAZU, 1955, 307; Chirurgia maxillofacialis & plastica, 1958; Acta chirurgica plastica, Prag 1960). Bio je urednik zbornika Proceedings. Symposium on malignant Tumours of the Head and Neck (Zagreb 1972), a zajedno s I. Padovanom uredio je zbornik Current Concepts of Head and Neck Cancer (Zagreb 1981). — Bio je osnivač (1954) i prvi predsjednik Sekcije za maksilofacijalnu i plastičnu kirurgiju Zbora liječnika Hrvatske te osnivač i prvi predsjednik Udruženja za plastičnu i maksilofacijalnu kirurgiju Jugoslavije (1957–60). Pokretač je te 1937–38. i 1949–50. urednik časopisa Folia stomatologica, u kojem je 1949. opisao desetogodišnji rad Stomatološke klinike, osnivač časopisa Chirurgia maxillofacialis & plastica i njegov urednik 1956–77; 1959–70. glavni je urednik Radova Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1969. prikazao tridesetogodišnji rad Klinike). Izabran je za počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske, dodijeljena mu je Nagrada grada Zagreba (1970) i Republička nagrada za životno djelo (1974).

DJELA: Kirurgija čeljusti (suautori A. Šercer i S. Podvinec). Zagreb 1936. — Kirurgija glave i vrata, 1–3. Zagreb 1973–1978.
 
LIT.: Ivo Čupar. Ljetopis JAZU, 1957, 62, str. 199–201. — J. Kallay: Kratak pregled razvitka gnatofacialne kirurgije u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik, 101(1979) 6, str. 383–384. — I. Jelčić: In memoriam I. Čupar. Čovjek i promet, 1981, 3/4, str. 231–239. — V. Mikolji: In memoriam Ivo Čupar. Chirurgia maxillofacialis & plastica, 11(1981) 2/3, str. 51–53. — I. Padovan: Ivo Čupar (1901–1981). Ljetopis JAZU, 1982, 85, str. 390–392. — Ivo Čupar, 1901–1981. Spomenica preminulim akademicima. Zagreb 1983, knj. 18. — Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1985, 310. — 50 godina Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta u Zagrebu. Zagreb 1989.
 
Vladimir Dugački (1993)