Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĆURČIJA, Ljudevit (Alojzij, Lujo, Ivan), bibliofil i kulturni djelatnik (Dubrovnik, 8. XII. 1818 — na moru, 15. VII. 1881). Srednju školu završio u dubrovačkih pijarista, filozofiju studirao u Zadru, teologiju pri franjevačkom bogoslovnom učilištu u Dubrovniku. God. 1839. stupio među franjevce, 1841. postao svećenikom. U Dubrovniku obavljao službe tajnika provincije, definitora i samostanskog starješine, tajnika biskupa T. Jedrlinića te profesora fizike i matematike u gimnaziji. God. 1853. izabran za provincijala (1853–56), a u rujnu 1853. papa Pio IX. imenuje ga biskupom u Lješu (Lezhë) u Albaniji. Od 1859. bio biskupom u Skadru, a 1866. imenovan je naslovnim nadbiskupom Irenopolisa sa službom apostolskog vikara za vjernike zapadnog obreda u Egiptu. Od rujna 1866. apostolski je delegat i za vjernike istočnog obreda u Egiptu i Arabiji, ali je na vlastitu zamolbu 1881. razriješen tih dužnosti. Vra}ajući se u domovinu brodom »Messageries« od Aleksandrije u Napulj, iznenada je umro, a tijelo mu je, prema običaju, bačeno u more. — Ć. je 1838. sastavio katalog knjiga Knjižnice samostana Male braće u Dubrovniku, darovavši joj i sâm 86 knjiga. God. 1851. dubrovački biskup šalje ga službeno u Rim, pa je tom zgodom po Rimu vodio Ljubomira Nenadovića i vladiku Petra Petrovića Njegoša. Za biskupovanja u Albaniji podignuo je više osnovnih škola, osnovao sjemenište u Skadru, obnovio i izgradio nekoliko crkava i misijskih kuća. Za podizanje crkava i škola te uzdržavanje karitativnih ustanova u Egiptu skupljao je pomoć putujući po Austriji, Belgiji, Francuskoj i Italiji. U Rimu je boravio 1867. i 1877. te sudjelovao na I. vatikanskom saboru (1869/70) istaknuvši se vrsnim poznavanjem nesjedinjenih kršćana Egipta i Arabije. God. 1868. uručio je pozivno pismo na sabor grčkom patrijarhu u Aleksandriji i koptskom u Kairu, ali se oni nisu odazvali, kao ni poglavari ostalih istočnih crkava. O tome je izvijestio Kongregaciju za propagandu vjere u Rimu, u koje se arhivu čuva i njegovo izvješće o Koptskoj crkvi (Rapporto sulla Chiesa copta, 1869–70). Za svoj rad još je u Albaniji primio odlikovanja turske vlade i austrijskog cara. Kad je 17. XI. 1869. blagoslovio Sueski kanal pri otvaranju, odlikovan je velikim križem cara Franje Josipa I. te naslovom časnika francuske Legije časti. Papa Pio IX. imenovao ga je komornikom, asistentom papinskog prijestolja i rimskim plemićem. — Dokumentacija o Ćurčiji čuva se u Arhivu Kongregacije za evangelizaciju naroda u Rimu, u samostanu Male braće u Dubrovniku te u arhivu vikarijata u Aleksandriji.

DJELA: Tridnevje na čast S. Vlasi biskupa i mučenika, dubrovačkoga parca i osobitoga odvietnika. Dubrovnik 1849. — Lettera pastorale sulla pontificia infallibilità al Clero e popolo del Rito latino in Egitto. Alessandria 1871. — Venerabile clero. Alessandria 1881. — Relazione sulla consegna dell’ Arcano divinae providentiae al patriarcato copto nel Cairo 12. gennaio 1869 (objavili: E. Cecconi u Storia del Concilio Ecumenico Vaticano. Torino 1878, br. 110 i G. Giamberardini u Impegni del Concilio Vaticano I. per l’ Oriente cristiano e reazioni della Chiesa egiziana. Roma 1970, str. 222–226). — Relazione sulla consegna dell’Arcano divinae providentiae al patriarcato greco in Alessandria 2. marzo 1869 (u: E. Cecconi. Ibid., br. 111 i G. Giamberardini. Ibid., str. 226–228). — Lettera all’ archimandrita Nilo 19. marzo 1869 (u: E. Cecconi. Ibid., br. 104). — Lettera al card. A. Barnabò 24 marzo 1869 (u: E. Cecconi. Ibid., br. 113).
 
LIT.: C. Mariotti: Cenno biografico di Monsignor Luigi Ciurcia Min. Oss. Arcivescovo d’Irenopoli, Vicario Apostolico dell’Egitto... e onori funebri resigli nella chiesa dei Padri francescani in Ragusa il giorno 16 sett. 1881. Ragusa 1881. — Presv. gospodin Lj. Ćurčija. Slovinac, 4(1881) 15, str. 303. — P. Vendrickx: Al venerabile Clero ed alle Comunità religiose di questo Vicariato Apostolico d’Egitto. Alessandria 1881. — Nekrolog. Acta Ordinis Minorum (Romae), 1(1883) str. 14–15. — I. Marković: Slaveni i pape. Zagreb 1903, str. VI–X. — B. Rode: Necrologium fratrum minorum de observantia Provinciae S. P. Francisci Ragusii (u: Analecta franciscana, 6. Ad Claras Aquas 1917, 562–564, 586–587). — F. Jurić: Hrvat-franjevac blagoslovi g. 1869 Sueški prokop. Hrvatska duša, 2(1923) str. 259–261. — L. Lemmens: Hierarchia latina Orientis 1622–1922. Orientalia christiana (Roma), 2(1924) str. 302. — I. Nuti: Il Vicariato Apostolico d’Egitto e le sue opere. Milano 1924, passim. — U. Betti: I Frati Minori al Concilio Vaticano. Antonianum (Roma), 32(1957) str. 21, 30, 37, 41–43, 204, 207–208, 216, 226, 229, 240, 242, 244, 252, 254, 257. — Lj. P. Nenadović: Lettere dall’Italia. Roma 1958, 94. — B. Pandžić: De dioecesi Tribuniensi et Mercanensi. Romae 1959. — M. Brlek: Conventus S. Francisci Ragusii (Dubrovnik) historica lineamenta (u: Miscellanea Melchor de Pobladura, 1. Roma 1964, 430, 438, 441–442). — N. G.: 17. studenoga, prije 110 godina. Naš fra Lujo blagoslovio otvorenje Sueskog kanala. Glas Koncila, 18(1979) 23, str. 13. — Samostan Male braće u Dubrovniku (zbornik). Zagreb 1985.
 
Mijo Ivan Brlek (1993)