Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DANILO, Vicko, pedagog (Kaštel-Stari, 1845 — Arbanasi kraj Zadra, 26. III. 1899). Gimnazijsko obrazovanje stekao u Zadru. Studij građevinarstva u Padovi prekinuo 1871. i vratio se u Split. Najprije bio građevinski pristav u Splitu, zatim od 1872. profesor matematike i crtanja u učiteljskoj školi u Arbanasima, a 1897–99. njezin upravitelj. U međuvremenu je 1888–93. zadarski kotarski školski nadzornik i član Pokrajinskoga školskog vijeća. Od 1884. pravi je član Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora u Zagrebu. Radio je na unapređivanju nastave u pučkim školama i na poboljšanju položaja pučkih učitelja. Isticao se pedagoškim i izvanškolskim radom te radom na staleškom okupljanju i usavršavanju dalmatinskog učiteljstva. Zauzimao se za osnivanje petorazrednih »učiteljskih akademija«, a na I. pokrajinskoj učiteljskoj skupštini 1875. u Zadru zastupao je ideju da se u pučkim školama uči samo hrvatski jezik. S A. K. Bakotićem sastavio je naukovnu osnovu za dalmatinske pučke škole. Pokrenuo prvi pedagoški časopis u Dalmaciji, polumjesečnik Zora (1884 –89), kojemu je, uz M. Zglava, bio izdavač, suradnik i urednik, a osim uvodnika pisao je o moralnom i djevojačkom odgoju te o materinskom jeziku. Zora je znatno utjecala na razvoj pedagoške misli u Dalmaciji. God. 1885/ /86. izlazi i istoimeni književnopoučni časopis za zabavu i pouku. S J. Peričićem, J. Devićem, A. Kriletićem i M. Zglavom priredio je i tiskao u Beču 1890. Treću čitanku za opće pučke škole (više izd., posljednje 1911) te 1898. Drugu čitanku za opće pučke škole (posljednje izd. 1908). Suosnivač i predsjednik Prvog odbora društva za izdavanje popularno-pučkih knjižica »Pučka knjiga« (1894/95) te predsjednik Upravnog odbora Gimnastičkog društva »Sokol« u Zadru. God. 1891. osnovao je Štedioničku učiteljsku zadrugu za zadarski kotar. Nekoliko godina član je Upravnog odbora Matice dalmatinske.

DJELA: Il sistema metrico decimale. Zara 1874. — Početnica za opće pučke škole. Beč 1897, 1908. — Priručnik za Početnicu. Zadar 1897. — Corso pratico comparativo per lo studio della lingua serbo-croata. Zara 1899.
 
LIT.: P. Kasandrić: Vicko Danilo. Smotra dalmatinska, 12 (1899) 25, str. 2–3. — V. Dorbić: Vicko Danilo. Škola (Karlovac), 11(1900) 1, str. 10–12. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 7. Zagreb 1911. — Učiteljska škola Zadar 1866–1956. Zadar 1956, 216–217. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958. — V. Maštrović: Izdavačka djelatnost na hrvatskom jeziku u Zadru od 1800. do 1960. Zadar. Zbornik. Zagreb 1964, str. 753–754, 757. — M. Zaninović: Iz prošlosti školstva Dalmacije. Zagreb 1978, 54, 57, 68, 73, 102. — Isti: O školstvu u Zadru i njegovu kraju. Zadar 1979, 69, 71.
 
Branko Pleše (1993)