Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĐARMATI, August (Đarmaty), pjesnik i esejist (Srijemski Karlovci, 31. VII. 1906 — Ormož, 4. IV. 1981). Klasičnu gimnaziju završio 1926. u rodnom mjestu, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1932. Do 1939. zajedno s D. Zbožinekom vodi u Zagrebu privatnu gimnaziju, zatim je 1940. vježbenik u Poštanskom uredu te do 1945. knjižničar u Arheološkom muzeju. Nakon rata nastavnik je u školama učenika u privredi i osnovnim školama u Zagrebu i Đurđevcu, potom u Školi za slijepe učenike u Zagrebu, a 1955–61. voditelj za propagandu knjige u Izdavačkom zavodu JAZU. — Od 1925. do rata objavljuje pjesme i eseje u listovima, časopisima i zbornicima Glasnik podmlatka Crvenog krsta, Luč, Mladost, Hrvatska prosvjeta, Hrvatska straža, Selo i grad, Obitelj, Hrvatska smotra, Kalendar Gospine krunice, Hrvatska revija, Svetište sv. Antuna i dr. Za rata surađuje u publikacijama Danica, Hrvatska mladost, Hrvatski narod, Nova Hrvatska, Tatre i Velebit, Hrvatski ženski list, Hrvatski krugoval, Spremnost, Suradnja, Život za Hrvatsku, Antologija sriemskih pisaca (Zagreb 1944) i dr., a 1968–80. u Maruliću. Osim onih s državotvornom porukom (Graditelju nove Hrvatske, Hrvatski narod, 1941, 309; Deseti travnja 1941, Obitelj, 1941, 15–16) i onih na temu hrvatskih srednjovjekovnih vladara, pjesme su mu pretežno duhovne, mistične, ponekad hermetične te versifikacijski strogo oblikovane. Okušao se i u pisanju noveleta.

DJELA: Lirika. Zagreb 1936. — Cvjetovi nad provalijama. Zagreb 1941. — Na putovima vječnosti. Zagreb 1967. — Negdje daleko. Zagreb 1970. — Iznad omeđenih krugova. Zagreb 1977.
 
LIT.: P. Dulčić: August Đarmati, Lirika. Hrvatska smotra, 5(1937) 10, str. 615–616. — I. Lendić (-ile-): Đarmatijeva lirika. Hrvatska straža, 9(1937) 43, str. 4–5. — Lj. Maraković: Pjesnik August Đarmati. Hrvatska prosvjeta, 24(1937) 8, str. 374–377. — J. Tabak: Nekoliko novih knjiga. Hrvatska revija, 10(1937) 6, str. 327–328. — B-vić: Cvjetovi nad provalijama. Hrvatski narod, 3(1941) 141, str. 9. — J. Lončarević: Šokački i bunjevački književni portreti. Zagreb 1969. — S. Slamnig: August Đarmati, Na putovima vječnosti. Marulić, 2(1969) 3, str. 85. — Isti: August Đarmati, Negdje daleko. Ibid., 3(1970) 4, str. 93–94. — R. Grgec: A. Đarmati, Iznad omeđenih krugova (pogovor). Zagreb 1977, 109. — S. Slamnig: Pjesništvo Augusta Đarmatija. (U povodu pjesnikove sedamdesetgodišnjice.) Marulić, 10(1977) 1, str. 5–11. — R. Grgec: August Đarmati (1906–1981). Ibid., 14(1981) 3, str. 213–214. — P. Tijan: August Đarmati. In memoriam. Hrvatska revija (Barcelona—München), 31(1981) 3, str. 603–604.
 
Dubravko Horvatić (1993)